Nyheter

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission inleds i morgon, och emissionsmaterialet publiceras idag. Memorandum samt Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor:

www.pharmalundensis.se
www.spotlightstockmarket.com
www.mangold.se

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) torsdag den 17 februari 2022 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2021, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 1 321 798 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 3 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1 krona. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 1 april 2022. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 21 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 6 – 22 april 2022. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 700 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 3.97 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 1.32 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall och styrelseordförande Arne Skogvall kommer att tillsammans teckna för minst 800 000 kronor, motsvarande ca 20 % av emissionsbeloppet.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer de närmaste dagarna att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade sker teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företräde görs enklast online hos Mangolds Fondkommission genom BankID på: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Memorandum och övriga emissionshandlingar kan laddas ner enligt ovan. Inga postutskick av Memorandum kommer att ske.

Memorandum – PharmaLundensis April 2022
Anmälningssedel för teckning utan företräde