VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av tungmetallerna kvicksilver, bly och kadmium. Vi bedömer att en rad sjukdomar, såsom KOL och kronisk bronkit, fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom orsakas av dessa metaller. Vi har utvecklat en ny, effektiv och mild behandling (Phal-501) för att binda upp och utsöndra dessa tungmetaller från kroppen och därmed återställa hälsan. Kliniska studier planeras inom kort.

PharmaLundensis aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO5
I morgon den 1 mars 2024 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) vilken genomfördes under mars 2021. Teckningsperioden pågår 1 mars28 mars 2024. Innehavaren av teckningsoptionen äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO5 (2021/2024) teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 0.90 kr per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess.

Ej förvaltarregistrerade ägare kommer att erhålla ett brev med information om sitt innehav av TO5 samt en anmälningssedel. Ägare behöver göra två saker för att teckna; 1. Fylla i anmälningssedeln och skicka in den till Mangold på den adress som står på anmälningssedeln, och 2. Betala summan för aktierna som tecknas till bankgiro 727-2271, som referens ange VP-kontonummer eller personnummer.

Om Ni i stället har teckningsoptionerna hos en förvaltare (förvaltarregistrerat innehav) bör ni proaktivt kontakta er förvaltare för att begära teckning. Teckning sker genom instruktion från förvaltare. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars 2024 kommer att förfalla.
Anmälningssedel TO5

Positiv granskningsrapport från EPO för PHAL-501
PharmaLundensis har precis erhållit en granskningsrapport från Europeiska Patentverket (EPO) för vår nya läkemedelskandidat PHAL-501. Rapporten är positiv både avseende nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämplighet, det vill säga allt som behövs för att erhålla patent. Detta visar att EPO inte hittat några tidigare kända uppfinningar eller vetenskapliga artiklar som ligger i närheten av vårt patentområde trots deras noggranna sökningar. Vidare visar det att EPO bedömer att vår substans är tillräckligt skild från dagens befintliga ämnen för att uppnå nyhetshöjd. PharmaLundensis har sökt patentskydd för både substans och medicinsk användning av den.

VD Staffan Skogvall: Det är lysande att EPO nu ger oss möjlighet till patentskydd för vår nya läkemedelssubstans! Det innebär att andra företag nu får svårt att komma in i hela det stora området med tungmetallorsakade sjukdomar och att vi själva får stora möjligheter att skörda de ekonomiska frukterna från detta fält. I första hand intresserar vi oss för sjukdomar som vi tror är orsakade av kvicksilver såsom KOL och kronisk bronkit. Men även andra tungmetaller, inklusive bly, kan ge katastrofala effekter hos människor.

Många människor i världen exponeras idag för höga blyhalter, och närmare 1 miljon människor dör av blyförgiftning varje år. Många fler utsätts kroniskt för låga blyhalter vilket kan ge blodbrist, högt blodtryck och toxisk påverkan på immunsystemet och reproduktionsorganen. Barn är speciellt känsliga för bly. 800 miljoner barn i världen har så hög blyhalt i blodet att de riskerar påverkan på hjärnans funktion. Barnen kan få försämrad IQ, sämre förmåga att lyssna och lära, dåliga resultat i skolan samt stora humörsvängningar. Barn får i sig bly när de rör vid, sväljer eller andas in blydamm eller blyflagor från blyinnehållande produkter. På många ställen används blyrör som vattenledningar, det finns mycket blyinnehållande färg i många länder, mycket keramik innehåller bly, och leksaker kan innehålla bly. Vuxna kan få i sig stora mängder bly från olika industriella processer.

Strategin för att behandla blyförgiftning idag går mest ut på att förebygga ytterligare blyupptag genom att minska mängden bly i omgivningen. Många länder har till exempel förbjudit blyad bensin. Men det finns fortfarande kvar mycket bly i samhället. Någon specifik behandling mot låggradig blyförgiftning ges inte, utan kroppen får försöka utsöndra det efter bästa förmåga. Om en person skulle utsättas för väldigt höga blyhalter, till exempel vid industriella olyckor, provar man ofta behandling med något chelerande ämne såsom DMPS, DMSA eller Penicillamin, även om de har svag effekt och många biverkningar. Intressant nog är det exakt dessa ämnena som idag även används för att behandla kvicksilverförgiftning. Även vid kvicksilverbehandling är dock effekten svag och biverkningarna många…..

Kvicksilver och bly är båda tungmetaller och uppvisar många likheter i kemiskt beteende. Dessutom kan båda bindas av samma substanser (DMPS, DMSA och Penicillamine). Vi misstänker därför att PHAL-501 inte bara kan binda kvicksilver utan även bly. I så fall öppnar sig en ny, gigantisk marknad för PHAL-501. Fördelen med den substansen jämfört med befintliga chelatorer (DMPS, DMSA och Penicillamine) är att vår substans är mycket effektivare men trots det knappast kommer orsaka några biverkningar. Detta eftersom den aldrig går in i blodbanan. Den kommer bara att passera från munnen via magen ner till slutet av tarmen utan att gå in i kroppen. Effekten sker när den passerar övre tunntarmen där den binder upp tungmetaller som utsöndras i gallan. En så mild och ofarlig, men ändå höggradig effektiv, substans som PHAL-501 skulle kunna vara perfekt för att behandla barn med höga blyhalter! Vi avser att testa ett antal blyföreningar för att fastställa den bly-bindande förmågan hos PHAL-501.

Sammanfattningsvis känns det som allt nu radar upp sig för framgång för PharmaLundensis. Utvecklingen av en effektiv, mild och skonsam läkemedelssubstans för att binda och utsöndra tungmetaller från kroppen har blivit framgångsrik (PHAL-501), ett kemiska recept för att tillverka stora mängder av ämnet är snart klar, patent för vår substans kommer att beviljas av Europeiska Patentverket, förberedelser för en första klinisk studie med PHAL-501 pågår för fullt, och nu har vi även identifierat en ny, möjlig jättemarknad i form av blyförgiftning.

Jag har själv på senare tid känt att saker håller på att utveckla sig mycket positivt för bolaget. Det var naturligtvis den känslan som gjorde att jag köpte mer än 8 miljoner PharmaLundensis aktier under fjolåret. Jag tror att det här kommer att bli mycket bra!
PharmaLundensis press 240219

Nyemission tecknades för ca 3.0 miljoner kronor
I PharmaLundensis nyemission inkom teckningar på totalt 6 010 991 units motsvarande 3 005 495,50 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 33,2 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 2,8 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 94,0 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.
PharmaLundensis press 231113

Företrädesemission pågår till fredag den 10:e november
Memorandum okt 2023
Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission pågår till fredag den 10:e november.  Emissionsmemorandum finns publicerat på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor
.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer de närmaste dagarna att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade erhålles ingen emissionsredovisning från Euroclear, utan teckning sker direkt till förvaltare enligt instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företräde görs enklast online hos Mangolds Fondkommission genom BankID på: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Information om befintliga Teckningsoptioner och konvertibler
En sammanställning av PharmaLundensis befintliga teckningsoptioner och konvertibler har lagts ut här.
Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag onsdag den 20:e september 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 18 089 590 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 oktober 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 2 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 27 oktober till och med den 10 november 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Med anledning av företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet till omkring den 20 oktober 2023.
Pressmeddelande 230920

Årsredovisning 2022
PharmaLundensis årsredovisning för 2022 har nu publicerats:
Årsredovisning Phal 230508
Revisionsberättelse Phal 230508

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB
Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074 (”PharmaLundensis”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelse till årsstämma 2023
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär

Cleantech Lund har registrerats som bifirma
PharmaLundensis har registrerat Cleantech Lund som Särskilt Företagsnamn (Bifirma) hos Bolagsverket. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt (Minievaporator och EcoFilter) kommer i framtiden att ske under det namnet. Även en ny hemsida kommer att sättas upp med information om Minievaporatorn och övriga cleantech projekt. PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer fortsatt att drivas under namnet PharmaLundensis.

I framtiden avser styrelsen att skilja verksamheterna i två helt separata bolag.

Nyemission tecknades för ca 3.2 miljoner kronor
I PharmaLundensis nyemission inkom teckningar på totalt 6 393 706 units motsvarande 3 196 853 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 64.4 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 3.0 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 99,4 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Vi kommer framåt att fokusera på uthyrning av bolagets Minievaporator till företag inom Kemi, Läkemedel och Biotech som önskar minska sina kostnader för att hantera flytande, farligt avfall. Efter att första maskin hyrts ut till första kund avser vi tillverka 3-5 nya apparater. Vi hoppas att kunna hyra ut ett tiotal maskiner under det kommande året.
Pressmeddelande PDF

Minievaporatorn är färdig och levereras till kund under kvartal 2
Anpassningen av värmepumpen som levererar värmen till evaporeringen i Minievaporatorn är nu klar och fungerar bra. Värmepumpen levererar en hög effekt utan att dra speciellt mycket ström, vilket minskar kostnaderna för uppvärmningen. Hela uppställningen ska nu demonstreras för flera kunder. När första maskin har levererats kommer vi att bygga ytterligare tre maskiner för uthyrning. Vi hoppas på att hyra ut ett tiotal maskiner under det kommande året.

Minievaporatorn med elektronikbox

Värmepumpen, som driver evaporeringen i Minievaporatorn, samt tillhörande expansionskärl.

Beviljas svenskt patent för Minievaporator
Sveriges Patent- och Registreringsverk har meddelat “Intention to grant” för PharmaLundensis Minievaporator patentansökan. Sverigepatent förväntas utfärdas under 2023. Patentet skyddar Minievaporatorns uppbyggnad och funktion.

VD Staffan Skogvall: Det är mycket glädjande att vårt patent för Minievaporatorn nu godkänns, och det passar extra bra nu då vi är i färd med att inleda kommersialiseringen av maskinen. Vi har sedan tidigare patent för rening med Minievaporator tillsammans med traditionella evaporatorer i en slutevaporering, men nu får vi även patentskydd för rening med Minievaporatorer som självständig reningsmetod. Detta är speciellt viktigt för små företag, som kommer att använda Minievaporatorn som enda reningsmaskin. Det nu beviljade patentet gäller för Sverige. Vi kommer att gå vidare med en internationell PCT ansökan, baserad på vår svenska ansökan, för att erhålla patent i fler länder.

Första Minievaporatorn börjar bli klar
Den första Minievaporatorn är ganska färdigbyggd, och det sista förväntas bli klart mot slutet av september. Om allt går bra under testningen kan maskinen levereras till kund under oktober. Här är några bilder som visar på status för Minievaporatorn:

Minievaporatorn har utvecklats för att kunna genomföra billig och effektiv rening av flytande miljöfarligt avfall från mindre företag inom biotech- kemi- och läkemedelsbranscherna.

Även större företag i dessa brancher kan ha nytta av Minievaporatorns noll-koncentrat teknologi, som ger i princip helt torrt avfall, vilket kraftigt minskar deras kostnader för att hantera flytande farligt avfall.