VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Nya, effektiva läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit.
* EcoFilter® mot utsläpp av antibiotika och multi-resistenta bakterier från sjukhus.
* Minievaporator för billig rening av miljöfarligt avfallsvatten från mindre företag.

PharmaLundensis aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Nyemission tecknades för ca 3.0 miljoner kronor
I PharmaLundensis nyemission inkom teckningar på totalt 6 010 991 units motsvarande 3 005 495,50 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 33,2 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 2,8 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 94,0 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.
PharmaLundensis press 231113

Företrädesemission pågår till fredag den 10:e november
Memorandum okt 2023
Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission pågår till fredag den 10:e november.  Emissionsmemorandum finns publicerat på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor
.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer de närmaste dagarna att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade erhålles ingen emissionsredovisning från Euroclear, utan teckning sker direkt till förvaltare enligt instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företräde görs enklast online hos Mangolds Fondkommission genom BankID på: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Information om befintliga Teckningsoptioner och konvertibler
En sammanställning av PharmaLundensis befintliga teckningsoptioner och konvertibler har lagts ut här.
Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag onsdag den 20:e september 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 18 089 590 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 oktober 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 2 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 27 oktober till och med den 10 november 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Med anledning av företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet till omkring den 20 oktober 2023.
Pressmeddelande 230920

Årsredovisning 2022
PharmaLundensis årsredovisning för 2022 har nu publicerats:
Årsredovisning Phal 230508
Revisionsberättelse Phal 230508

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB
Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074 (”PharmaLundensis”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelse till årsstämma 2023
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär

Cleantech Lund har registrerats som bifirma
PharmaLundensis har registrerat Cleantech Lund som Särskilt Företagsnamn (Bifirma) hos Bolagsverket. All kommersialisering av bolagets cleantechprojekt (Minievaporator och EcoFilter) kommer i framtiden att ske under det namnet. Även en ny hemsida kommer att sättas upp med information om Minievaporatorn och övriga cleantech projekt. PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer fortsatt att drivas under namnet PharmaLundensis.

I framtiden avser styrelsen att skilja verksamheterna i två helt separata bolag.

Nyemission tecknades för ca 3.2 miljoner kronor
I PharmaLundensis nyemission inkom teckningar på totalt 6 393 706 units motsvarande 3 196 853 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 64.4 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 3.0 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 99,4 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Vi kommer framåt att fokusera på uthyrning av bolagets Minievaporator till företag inom Kemi, Läkemedel och Biotech som önskar minska sina kostnader för att hantera flytande, farligt avfall. Efter att första maskin hyrts ut till första kund avser vi tillverka 3-5 nya apparater. Vi hoppas att kunna hyra ut ett tiotal maskiner under det kommande året.
Pressmeddelande PDF

Minievaporatorn är färdig och levereras till kund under kvartal 2
Anpassningen av värmepumpen som levererar värmen till evaporeringen i Minievaporatorn är nu klar och fungerar bra. Värmepumpen levererar en hög effekt utan att dra speciellt mycket ström, vilket minskar kostnaderna för uppvärmningen. Hela uppställningen ska nu demonstreras för flera kunder. När första maskin har levererats kommer vi att bygga ytterligare tre maskiner för uthyrning. Vi hoppas på att hyra ut ett tiotal maskiner under det kommande året.

Minievaporatorn med elektronikbox

Värmepumpen, som driver evaporeringen i Minievaporatorn, samt tillhörande expansionskärl.

Beviljas svenskt patent för Minievaporator
Sveriges Patent- och Registreringsverk har meddelat “Intention to grant” för PharmaLundensis Minievaporator patentansökan. Sverigepatent förväntas utfärdas under 2023. Patentet skyddar Minievaporatorns uppbyggnad och funktion.

VD Staffan Skogvall: Det är mycket glädjande att vårt patent för Minievaporatorn nu godkänns, och det passar extra bra nu då vi är i färd med att inleda kommersialiseringen av maskinen. Vi har sedan tidigare patent för rening med Minievaporator tillsammans med traditionella evaporatorer i en slutevaporering, men nu får vi även patentskydd för rening med Minievaporatorer som självständig reningsmetod. Detta är speciellt viktigt för små företag, som kommer att använda Minievaporatorn som enda reningsmaskin. Det nu beviljade patentet gäller för Sverige. Vi kommer att gå vidare med en internationell PCT ansökan, baserad på vår svenska ansökan, för att erhålla patent i fler länder.

Första Minievaporatorn börjar bli klar
Den första Minievaporatorn är ganska färdigbyggd, och det sista förväntas bli klart mot slutet av september. Om allt går bra under testningen kan maskinen levereras till kund under oktober. Här är några bilder som visar på status för Minievaporatorn:

Minievaporatorn har utvecklats för att kunna genomföra billig och effektiv rening av flytande miljöfarligt avfall från mindre företag inom biotech- kemi- och läkemedelsbranscherna.

Även större företag i dessa brancher kan ha nytta av Minievaporatorns noll-koncentrat teknologi, som ger i princip helt torrt avfall, vilket kraftigt minskar deras kostnader för att hantera flytande farligt avfall.