VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Nya, effektiva läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit.
* EcoFilter® mot utsläpp av antibiotika och multi-resistenta bakterier från sjukhus.
* Minievaporator för billig rening av miljöfarligt avfallsvatten från mindre företag.

PharmaLundensis aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Uppdatering om Minievaporatorn
Tester har visat att Minievaporatorn behöver en smärre justering, vilken ska genomföras de närmaste veckorna. Maskinen bedöms vara färdig för avslutande tester efter helgerna.

Beviljas svenskt patent för Minievaporator
Sveriges Patent- och Registreringsverk har meddelat “Intention to grant” för PharmaLundensis Minievaporator patentansökan. Sverigepatent förväntas utfärdas under 2023. Patentet skyddar Minievaporatorns uppbyggnad och funktion.

VD Staffan Skogvall: Det är mycket glädjande att vårt patent för Minievaporatorn nu godkänns, och det passar extra bra nu då vi är i färd med att inleda kommersialiseringen av maskinen. Vi har sedan tidigare patent för rening med Minievaporator tillsammans med traditionella evaporatorer i en slutevaporering, men nu får vi även patentskydd för rening med Minievaporatorer som självständig reningsmetod. Detta är speciellt viktigt för små företag, som kommer att använda Minievaporatorn som enda reningsmaskin. Det nu beviljade patentet gäller för Sverige. Vi kommer att gå vidare med en internationell PCT ansökan, baserad på vår svenska ansökan, för att erhålla patent i fler länder.

Kvartalsrapport Q3
Kvartalsrapport Q3 2022

  • Arbetet med Minievaporatorn har gått bra framåt, och den bedöms nu bara vara veckor ifrån att kunna levereras till första kund.

  • Första Minievaporatorn har hyrts ut till ett mindre biotechbolag i mellansverige. De har meddelat att de sannolikt även vill ha en andra maskin om deras tester av maskinen faller väl ut.

  • Den första kunden kommer att fungera som ett demonstrationsbolag, som kan visa upp sin maskin för andra potentiella kunder.

  • PharmaLundensis har fått en förfrågan från en region om användning av EcoFilter för att eliminera utsläpp av antibiotika från ett nytt sjukhus. Potentialen är stor då det finns närmare 100 sjukhus i Sverige, som alla släpper ut antibiotika.

Första Minievaporatorn börjar bli klar
Den första Minievaporatorn är ganska färdigbyggd, och det sista förväntas bli klart mot slutet av september. Om allt går bra under testningen kan maskinen levereras till kund under oktober. Här är några bilder som visar på status för Minievaporatorn:

Minievaporatorn har utvecklats för att kunna genomföra billig och effektiv rening av flytande miljöfarligt avfall från mindre företag inom biotech- kemi- och läkemedelsbranscherna.

Även större företag i dessa brancher kan ha nytta av Minievaporatorns noll-koncentrat teknologi, som ger i princip helt torrt avfall, vilket kraftigt minskar deras kostnader för att hantera flytande farligt avfall.

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022
Den 1 juni 2022 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) som genomfördes under juni 2019. Teckningsperioden pågår 1 juni – 30 juni 2022. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO 2019/2022 teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 1.80 kr per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess. Ägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar genom sina förvaltare. Ej förvaltarregistrerade innehavare tecknar genom bifogad anmälningssedel. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 30 juni 2022 kommer att förfalla.

Innehavare av teckningsoptioner bör notera att teckningskursen betydligt överstiger nuvarande marknadskurs.
Anmälningssedel TO

Kallelse till årsstämma torsdagen den 23 juni 2022
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 23 juni 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.
Kallelse till årsstämma 2022
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär

Minievaporator demonstrerades idag för första kund
PharmaLundensis Minievaporator har idag demonstrerats för en första potentiell kund i form av ett mindre Biotech bolag från mellansverige. Demonstrationen utföll väl och fokuserade på uppbyggnad av maskinen, princip för rening samt funktion. Vidare diskuterades ett finansiellt avtal som reglerar testning och uthyrning.

Kunden förklarade att man önskar testa en Minievaporator så fort den är intrimmad och klar, vilket bedöms ske under våren. Skulle deras testperiod utfalla positivt kan de vara intresserade av att hyra två maskiner.

PharmaLundensis patentskyddade Minievaporator har utvecklats för att kunna genomföra billig och effektiv rening av flytande miljöfarligt avfall från mindre företag inom Läkemedels- och BioTechbranschen.

Insynsköp
PharmaLundensis styrelseordförande Arne Skogvall förvärvade genom företag idag, måndag den 14 mars, 268 000 PharmaLundensis aktier.

Minievaporator färdig i mars
Teknikföretaget som bygger PharmaLundensis Minievaporator bedömer att apparaten blir färdig för kund under mars månad. Apparatl
ådan har nyligen lagts ut för tillverkning, därefter skall elektronik och mekanik monteras i den, sluttester och intrimning genomföras och sedan kan Minievaporatorn skickas ut till första kund för provning, vilket bedöms ske i mars.

Nytt insynsköp av VD
VD Staffan Skogvall förvärvade ytterligare 23 448 PharmaLundensis aktier den 27 december 2021.

Insynsköp
VD Staffan Skogvall förvärvade 41 554 PharmaLundensis aktier den 19 November 2021.

Kvartalsrapport 2021-07-01 till 2021-09-30
Kvartalsrapport Q3 2021

Uppdatering av hemsidan
Vissa delar av hemsidan hade en del inaktuella texter, ffa avsnittet om KOL och Minievaporatorn. Dessa texter har nu uppdaterats till de som fanns med i senaste halvårsrapporten från 19 augusti 2021. Vidare har en del text från senare pressmeddelande lagts in.

Insynshandel
VD Staffan Skogvall förvärvade 50 000 PharmaLundensis aktier den 24 augusti 2021.

Annons för Minievaporator .
Framgångsrik testning av Minievaporator prototyp
Tillverkningen av en fullskalig prototyp för PharmaLundensis Minievaporator har blivit klar, och enhetens funktioner har testats de senaste veckorna. Testerna utföll positivt, och visar att den grundläggande konstruktionen är sund och fungerar som planerat. En apparat bedöms kunna effektivt evaporera ca 150 liter/dygn och ger ett ytterst rent koncentrat. Ursprungligen hade vi planerat att ha en evaporeringskapaciteten 250 liter/dygn. Dock visade det sig att det fanns en del praktiska hinder mot detta; vikten och dimensionerna på apparaten skulle bli onödigt stora och det skulle vara tvunget att använda 3-fas starkström, vilket skulle komplicera CE-certifieringen.

Vi har därför beslutat att hålla evaporeringskapaciteten på 150 liter/dygn. Skulle företag behöva mer kapacitet kan de använda två maskiner som arbetar parallellt. Dimensionerna på maskinen blir nu ca 80 x 100 cm och 130 cm höjd. Vikten blir ca 100 kg och apparaten drivs med 220 volt från ett vanligt vägguttag. Sannolikt kommer det inte att behövas någon extern kylning, utan värmepumpen kyler ner kondensatet tillräckligt.

Efter sommaren kommer även en värmepump att kopplas in och testas. Denna kommer att kraftigt reducera energiförbrukningen för evaporeringen och göra processen mycket mer ekonomisk. Därefter är det dags att CE-certifiera apparaten och inleda försäljning. Det har redan hört av sig företag som vill testa enheten.

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB
Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074 (”PharmaLundensis”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 juni 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 16 juni 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.
Kallelse till årsstämma 2021
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Fullmaktsformulär

Insynsköp
PharmaLundensis styrelserdförande Arne Skogvall förvärvade 100 000 units för 300 000 kr i vårens företrädesemission:
Insynshandel

Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar
Registreringen av vårens företrädesemission hos Bolagsverket är nu klar. Totalt tecknades det 2 090 638 units, vilket gav en teckningsgrad på ca 203 %.

Sista dag för handel med BTU blir den 11:e maj. Utsökningsdag blir den 14 maj. Aktier samt Teckningsoptioner beräknas komma in på konton ca 2-4 bankdagar därefter. Teckningsoptionerna (TO) kommer inte att noteras. I stället berättigar varje TO som erhållits till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden 1 mars 2024 – 28 mars 2024.

Ny studie visar höga halter antibiotika i Sahlgrenska universitetssjukhusets avloppsvatten
Halterna var upp till 100 gånger högre än i kommunalt avloppsvatten. Detta ledde till en ökad utveckling av multiresistens hos bakterier. Professor Joakim Larsson anser att man bör överväga att förbehandla avloppsvatten redan på sjukhus för att förhindra att multiresistenta bakterier sprids i samhället.

Dr Staffan Skogvall: Den här studien bekräftar vår uppfattning om problemen med sjukhusens antibiotikautsläpp och riskerna för utveckling och spridning av multiresistenta bakterier. Vårt EcoFilter system har utvecklats just för att åtgärda dessa problem. EcoFilter fungerar utmärkt som lokal punktrening på sjukhus för att eliminera alla utsläpp av antibiotika och multiresistenta bakterier på ett kostnadseffektivt sätt. Vi känner inte till något annat system med denna kapacitet. Klart är att  EcoFilter för sjukhus ligger helt rätt i tiden!
Se inslag på TV4, Sveriges Radio och
Cision.

Europeiska Patentmyndigheten meddelar ”Intention to grant” för ny EcoFilter ansökan
Europas patentverk European Patent Office (EPO) har utfärdat en ”Intention to grant” för PharmaLundensis EcoFilter-ansökan VACUUMSYSTEM-EP, vilket innebär att patent kommer att utfärdas. Vi kan därmed i framtiden fritt välja i vilka Europeiska länder som vi önskar att validera patentet i. Patentet kommer att ge extra skydd för de marknader som vi väljer att fokusera på.

Med hänsyn till den alarmerade situationen för antibiotikaresistens i världen, och avsaknad av andra effektiva reningsmetoder för att rena bort sjukhusens läkemedelsutsläpp, är vi övertygad om att EcoFiltersystemet kan få en bred spridning i Sverige och övriga världen.

Notera att detta rör en annan ansökan än den som godkändes i november (VACUUMSYSTEM-EP i stället för (FILTER 2) vilka skyddar olika aspekter av EcoFilter systemet.

Europeiska Patentmyndigheten meddelar ”Intention to grant”
Europas patentverk European Patent Office (EPO) har utfärdat en ”Intention to grant” för PharmaLundensis EcoFilter-ansökan (FILTER 2-EP), vilket innebär att patent kommer att utfärdas. Vi kan därmed i framtiden fritt välja i vilka Europeiska länder som vi önskar ta ut patent i.

VD Staffan Skogvall: Vi har de senaste dagarna fått en rad positiva patentbesked för PharmaLundensis olika projekt. Detta visar att vi gjort ett bra arbete, både med det underliggande materialet, och med skrivningarna för ansökningstexterna. Att EPO nu godkänner Filter 2 patentet innebär att vi får ett ännu mer omfattande skydd för EcoFilter i Europa. Med hänsyn till den alarmerade situationen för antibiotikaresistens i världen, och avsaknad av andra effektiva reningsmetoder för att rena bort sjukhusens läkemedelsutsläpp, är jag övertygad om att vårt system kan få en bred spridning, både i Sverige, Europa och världen.

Nytt positivt patentbesked för EcoFilter i Amerika
USA:s patentverk, United States Patent and Trademark Office, har granskat PharmaLundensis andra patentansökan (FILTER 2-US) som skyddar bolagets EcoFilter system för att eliminera läkemedelsutsläpp från sjukhus. Utfärdat föreläggande är mycket positivt. Granskaren har inte hittat några dokument eller något annat som negativt påverkar patenterbarheten av uppfinningen. Vidare anges att alla patentkrav kommer att kunna godkännas efter några mindre, formella ändringar. Vi förväntar att patentet kommer att godkännas under våren-sommaren 2021.

VD Staffan Skogvall: I går kom ett positivt föreläggande för vår första EcoFilter ansökan i USA, och nu kommer även ett positivt besked för den andra ansökan. Det glädjer mig att våra idéer och formuleringar visat sig framgångsrika och bedömts uppfylla alla krav för patentering! Jag bedömer att vi kommer att få ett omfattande och bra skydd för EcoFilter-rening av sjuhusens utsläpp av antibiotika i USA.

Positivt patentbesked för EcoFilter i Amerika
USA:s patentverk, United States Patent and Trademark Office, har granskat en patentansökan som skyddar PharmaLundensis EcoFilter system för att eliminerar läkemedelsutsläpp från sjukhus (VACUUM SYSTEM-US) . Utfärdat föreläggande är mycket positivt. Granskaren har inte hittat några dokument eller något annat som negativt påverkar patenterbarheten av uppfinningen. Vidare anges att alla patentkrav kommer att kunna godkännas efter några mindre, formella ändringar. Vi förväntar att patentet kommer att godkännas under våren-sommaren 2021.

VD Staffan Skogvall: Problematiken med utsläpp av antibiotika i naturen med efterföljande utveckling av multiresistenta bakterier blir allt större över hela världen. Det blir allt mer uppenbart att det behövs krafttag för att bryta den här negativa utvecklingen. Sjukhusen är ansvariga för nästan alla utsläpp av moderna bredspektrumantibiotika i naturen, eftersom sådana används i stort sett uteslutande inom slutenvården. I Sverige har man till exempel påvisat antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvattnet från Universitetssjukhuset i Örebro och nedströms1. Bakterierna är inte bara resistenta mot gamla antibiotika utan även mot nya – alltså mot de antibiotika som används för att bekämpa multiresistenta bakterier. Det kommer att vara omöjligt att fånga all denna antibiotika i de kommunala reningsverken, även med extra insatser. Detta beror på att läkemedelsresterna är så utspädda och avloppsvattnet innehåller så många andra ämnen att det omöjliggör en effektiv rening till exempel med biokol. Vi anser att enda möjligheten att på ett effektivt sätt rena bort antibiotikan som används på sjukhuset är att genomföra reningen direkt på sjukhuset, där volymerna är begränsade och det inte tillkommit en massa andra, störande ämnen. Av detta skäl har PharmaLundensis utvecklat EcoFilter, som befunnits kunna ta bort >99.9 % av alla testade antibiotika.

– Det glädjer mig att vi nu erhållit goda besked från USA:s patentverk beträffande patenterbarheten på vår nya system! Med hänsyn till den alarmerade situationen för antibiotikaresestens i världen och avsaknad av andra effektiva reningsmetoder, är jag övertygad om att vårt system kan få en bred spridning.
1. https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2019/bakterier-resistenta-mot-nya-antibiotika-i-avloppsvattnet-och-i-svartan-i-orebro/

Positivt patentbesked för ny testsubstans
Europeiska Patentmyndigheten (EPO) har meddelat en positiv granskningsrapport för PharmaLundensis nyligen identifierade substans som vi planerar att använda i kommande kliniska studier. Substanser uppvisar en betydligt större kvicksilverbindande effekt än den gamla substansen IodoCarb, men ger ingen frisättning alls av jod. Det kan därför förmodas att substansen ger minst lika bra behandlingseffekt som IodoCarb, men utan biverkningar från sköldkörteln. Inledningsvis avser vi utvärdera behandlingseffekten i en klinisk studie på 80 patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Som vanligt har EPO vissa formella kommentarer och önskemål på justeringar, vilka kommer att åtgärdas under den fortsatta hanteringen av ansökan.

VD Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit goda besked från EPO beträffande patenterbarheten på vår nya substans! Med hänsyn till den ovanligt starka kvicksilverbindande effekten och avsaknaden av jodfrisättning så känner jag mig övertygad om att detta ämne har potential att bli en effektiv och bra behandling!

Insynshandel
VD förvärvade 12 600 PharmaLundensis aktier den 16 oktober.

Erhållit registreringsbevis för Europapatent
Har nu erhållit Registreringsbevis till Europapatentet för bolagets metod att eliminera utsläpp av läkemedelsrester från sjukhus.
Ett annat viktigt EcoFilter-patent (EP 3 370 840 B1, Pharmalundensis AB) reducerar flytande kemiskt avfall (koncentrat) vid evaporatorrening. Vi bedömer att denna enkla och billiga metod kommer att generera stort intresse på marknaden. Arbete med utlicensering av teknologin pågår.

Ny info på engelsk hemsida om licensering av vår zero-concentrate technology

Insynshandel
VD förvärvade 14 103 aktier den 8 Juli.

Effektiv behandling mot Coronasmitta
Idag, då coronaviruset COVID-19 härjar i världen, vill vi påminna om PharmaLundensis projekt för att behandla lungsvikt hos patienter som drabbats av svåra luftvägsinfektioner. Som beskrevs i pressmeddelande 170630 syftar vårt projekt till att ta fram en livräddande behandling för patienter som fått en kollaps av sina lungor på grund av en epidemisk smitta. Patienterna dör eftersom lungorna inte förmår att upprätthålla syresättningen i blodet. Vårt projekt skall ta fram en behandling som motverkar denna kollaps. Alla typer av lunginfektioner förväntas kunna  behandlas, dvs både influenza, coronasmitta och annat. Som tidigare nämnts väntar detta projekt på finansiering och kommer att dras igång på allvar då bolaget tryggat den långsiktiga finansieringen. 

Djurförsök med ny testsubstans
Vi inleder nu förberedelserna för att genomföra tester för att påvisa kvicksilverutsöndrande egenskaper i djurförsök med vår nya substans. Detta är viktiga undersökningar som krävs för att påvisa att substansen har förmåga att binda och utsöndra kvicksilver även från en levande varelse. Tidigare har vi funnit att substansen har en extremt god kvicksilverbindande effekt i labb-försök. 

Positivt patentbesked i USA
PharmaLundensis har nu erhållit positivt besked för patentansökan som skyddar bolagets nya, enkla och effektiva metod för att reducera slaskproduktion vid evaporator-rening av läkemedel i avloppsvatten. Vi bedömer att metoden kan reducera slaskproduktionen med upp till 99 %, vilket gör reningsmetoden mycket mer ekonomisk. Den amerikanska patentgranskaren anser att ansökan har allt som krävs för att erhålla patent (nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet) och framför endast några mindre, formella anmärkningar.

VD Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit goda besked från USA beträffande denna EcoFilter patentansökan! Jag bedömer att det är en nyckelansökan för att skydda vårt EcoFilter system. Vidare bedömer vi att detta patent även kan vara av intresse för andra företag som sysslar med evaporator rening. Vi arbetar med en strategi för att utlicensera vårt patent, vilket skulle kunna generera betydande intäkter till bolaget.  

Läs patentskriften här: Patent 3

Problem för konkurrenters nya KOL-behandlingar
GSK har nyligen presenterat Fas 3 kliniska resultat från deras nya KOL-läkemedel Nucala (Mepolizumab), vilket är en monoklonal antikropp som hämmar IL-5 medierad inflammation. Substansen uppvisade ingen statistisk förbättring av lungfunktionen och ingen reduktion av hosta-slem. Man fann endast en 30 % reduktion av exacerbationerna (försämringsepisoderna). USA:s läkemedelsmyndighet FDA anser att den uppvisade förbättringen är så obetydlig att man överväger att blockera en registrering. AstraZenecas nya KOL-substans Fasenra (benralizumab) misslyckades helt att påvisa någon som helst statistisk förbättring. Slutsatserna man kan dra av dessa rapporter är att de stora läkemedelsbolagen inser att det finns ett stort behov av nya KOL-läkemedel, men att de mekanismer som de arbetar med är olämpliga.

I motsats till ovanstående magra resultat så lyckades PharmaLundensis unika projekt påvisa en statistisk förbättring av lungfunktionen på 8.2 % jämfört med placebo samt en reduktion av hosta och slem på 18 % efter 4 veckors behandling i en Fas 2a studie. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att PharmaLundensis projekt kan leda fram till ett effektivt och kommersiellt framgångsrikt läkemedel mot KOL och kronisk bronkit.