Affärsmodell

Business People Silhouette Working Agreement Teamwork Hand Shake

EcoFilter®

EcoFilter-systemet bedöms ligga närmast marknadslansering, och har därför högst prioritet.

Projektet förväntas kommersialiseras i tre olika faser:

  1. Installation på något sjukhus i Sverige under utprovningen av systemet.
  2. Installation på flertalet sjukhus i Sverige och övriga Norden. Sjukhusen kommer att erbjudas långtidsabonnemang på reningstjänsten, och betalar en första förhöjd avgift för att täcka installationen av systemet.
  3. Utlicensering av PharmaLundensis system till lokala företag i recycling branschen i övriga EU-länder. En utlicensering till redan etablerade lokala aktörer förväntas öka acceptansen för systemet och ge en snabbare marknadspenetration. Förväntad licensintäkt ca 10 % av omsättningen.

Behandling av kronisk bronkit

Detta projekt har näst högst prioritet för närvarande. Behandlingen avser samma substans som till behandling av KOL, men det finns avgörande fördelar att inledningsvis registrera behandlingen mot kronisk bronkit i stället för KOL:

  1. Lättare, snabbare och billigare testning av patienterna. Vid KOL måste lungfunktion och arbetskapacitet bestämmas på universitetsklinik, medan för kronisk bronkit räcker det med frågeformulär där patienterna kryssar i hur deras besvär med hosta och slem utvecklas. Sådana studier kan utföras av allmän prövningsklinik, vilket blir snabbare och billigare än på universitetsklinikerna.
  2. Det finns ingen etablerad bronkit-behandling idag. Vi behöver således inte ta marknadsandelar från andra läkemedelsbolag, utan kan arbeta på ”jungfrulig mark”.

PharmaLundensis avser att utföra inledande kliniska tester i egen regi, samt att därefter registrera och sälja substansen som en medicinteknisk produkt. Då CE-certifiering erhållits kan substansen marknadsföras i hela EU. Vid denna tidpunkt kommer det beslutas om det är lämpligt att även registrera substansen som ett läkemedel. Fördelen skulle vara att det ofta blir större intäkter från läkemedel än medicintekniska produkter eftersom läkemedel, i motsats till medicintekniska produkter, omfattas av det offentliga förmånssystemet så patienterna slipper betala behandlingen själva. En annan betydande fördel är att det är lättare att intressera potentiella licenseringspartners på andra marknader för ett läkemedel.

Behandling av KOL

När PharmaLundensis har pålitliga intäktsströmmar från ovanstående projekt kommer vi att fokusera på KOL-behandlingen. Mycket av det kliniska arbete som utförts på kronisk bronkit-behandlingen kommer vi att ha nytta av även för KOL-behandlingen, eftersom det ju rör sig om samma substans. Med stöd av betydande intäkter från bolagets andra projekt kan PharmaLundensis i egen regi genomföra samtliga kliniska studier ända fram till registrering, varvid bolaget kan behålla samtliga intäkter. Framför allt kommer vi att fokusera på att sätta upp en försäljningsorganisation som ansvarar för hela Europa. För övriga marknader kommer vi att besluta om egen försäljning alternativt utlicensering från fall till fall. 

En effektiv KOL-behandling är mycket efterlängtad av patienterna och förväntas bli extremt inkomstbringande till det företag som kan utveckla detta.