Bolagsordning

Bolagsordning för PharmaLundensis AB (Org. nr: 556708-8074)

Antagen på årsstämma den 11 juni 2019.

Bolagsordning för PharmaLundensis AB

Org. nr: 556708-8074

§ 1                 Firma

Bolagets företagsnamn är PharmaLundensis AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2                 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3                 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel, utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter för vattenrening samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4                 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 120 000 kronor och högst 4 480 000 kronor.

§ 5                 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 22 400 000 och högst 89 600 000 stycken.

§ 6                 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 7                 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8                 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9                 Anmälan till stämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

§ 10               Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 8. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 9. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11               Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.