Kronisk bronkit

Woman smoker smoking a filter tip cigarette with her hand resting on a slatted wooden table with copy space, close up viewBakgrund
Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta och slem i bröstet. Många känner sig besvärade när de ideligen måste harkla sig. Bronkit kan även förebåda den allvarligare sjukdomen KOL. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige. Det finns idag ingen effektiv behandling. Rökstopp kan möjligen lindra besvären. Traditionellt har man ansett att KOL orsakas av tobaksrökning. Idag är dock 20 % som insjuknar icke-rökare, varför man konstaterat att även allmänna luftföroreningar i städer orsakar denna sjukdom.

Klinisk studie
I PharmaLundensis genomförda kliniska KOL-studie rapporterade patienterna en minskning av hosta och slem jämfört med placebo1. Sannolikt orsakas därför kronisk bronkit av kvicksilver som inandas i tobaksröken. Varje cigarett innehåller 30-60 ng kvicksilver2. PharmaLundensis kvicksilverbindande substanser har därför möjlighet att på ett effektivt sätt behandla sjukdomen.

Registrering som medicinteknisk produkt
PharmaLundensis avser att registrera en medicinteknisk produkt för behandling av kronisk bronkit (CE-certifiering). Grundläggande för registreringen är att substansen inte har huvudsaklig farmakologisk, metabol eller endokrinologisk funktion (då den i så fall skulle klassas som ett läkemedel), utan i stället bedöms verka genom att binda kvicksilver i tarmen. CE-certifiering för en medicinteknisk produkt möjliggör försäljning i hela EU. En annan stor fördel är att substansen, som skall tas oralt (via munnen), inte förväntas absorberas in i kroppen, utan bara passera genom mag-tarm kanalen. Således finns det liten risk för att den orsakar biverkningar. Namnet på den medicintekniska produkten planeras bli ”Bronkitstopp”. Patienter skall ta en kapsel dagligen.I ett senare skede kan substansen även utvecklas till ett läkemedel.

1. Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD. Respir Med. 2014 Jun;108(6):905-9
2. Suzuki T, Shishido S, Urushiyama K. Mercury in cigarettes. Tohoku J Exp Med. 1976 Aug;119(4):353-6.