ME/CFS

PharmaLundensis arbetar med Mercurisk Medicin, dvs läkemedelsbehandling av sjukdomar orsakade av kvicksilver. Detta är ett försummat område som inte röner något större intresse från forskarvärlden. Vi anser dock att ämnen som binder och utsöndrar kvicksilver från kroppen har potential att bli effektiva behandlingar mot ett antal sjukdomar såsom kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), fibromyalgi, samt lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Det finns klara likheter på symptom mellan dessa sjukdomar och kronisk kvicksilverexponering (se Erethism nedan). Ett ytterligare stöd för att kvicksilverbindande ämnen kan förbättra hälsan är en klinisk studie som vi gjorde för några år sedan som visade en stor förbättring av lungfunktionen på patienter med lungsjukdomen KOL efter behandling med vår kvicksilverbindande substans IodoCarb1. Beroende på en ganska svag kvicksilverutsöndrande verkan och vissa biverkningar av IodoCarb har vi letat efter lämpligare ämnen, och har nyligen identifierat en ny, lovande substans.

Kvicksilverexponering
Människor får i sig kvicksilver från många källor såsom fisk, amalgamfyllningar samt från luften (från förbränning av fossila bränslen, cigarettrök samt från vulkanutbrott eftersom kvicksilver finns i jordskorpan)2. Alla utsätts således för kvicksilver, och det som avgör om man blir sjuk, och vilken typ av sjukdom man får, är främst vilka gener man har. Vissa människor tolererar kvicksilver ganska väl, medan andra blir sjuka av väldigt låga nivåer.

Erethism
Kronisk exponering för kvicksilver leder till ett tillstånd som kallas för Erethism, vilket bland annat inkluderar extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, depression och sömnbesvär3. Även försämrat minne, långvarig värk i kroppen, hjärtklappning samt sänkt självförtroende är vanligt. Det förekommer helt klart stora likheter i symptomatologi mellan kronisk kvicksilverexponering (Erethism) och Trötthetssyndrom samt Fibromyalgi. Vi misstänker att de i själva verket är varianter av samma sjukdom och därför kan behandlas med kvicksilverbindande läkemedel.

Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS)
Detta är en sjukdom som drabbar upp till 2,5 miljoner människor i USA och upp till 10 miljoner i västvärlden4. Den leder till långvarig, svår trötthet, försämrad hälsa efter fysiskt och psykiskt arbete, sömnbesvär, ångest/depression och en rad andra symptom. Det finns idag ingen behandling, och ingen vet heller vad som orsakar sjukdomen. Det finns dock klara likheter med symptom vid kronisk kvicksilverexponering så kallad Erethism, se ovan. Detta är ett skäl till varför vi bedömer att substanser som reducerar kvicksilverhalten i kroppen kan vara gynnsamma. Ett annat skäl är den studie som PharmaLundensis genomförde där patienter med lungsjukdomen KOL fick en överraskande stor förbättring av lungfunktionen när de provade den kvicksilverbindande substansen IodoCarb1. Detta är, oss veterligen, första gången någon kunnat visa på en förbättrad hälsa hos patienter efter behandling med ett kvicksilverbindande ämne.

Fibromyalgi
Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig, utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Orsaken är okänd. Även denna sjukdom har klara likheter med Erethism och skulle kunna förbättras av kvicksilverbindande ämnen.

Framtida kliniska studier med ny, lovande testsubstans
PharmaLundensis har identifierat och patentsökt en ny, mycket lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Substansen avses att testas i kliniska studier på patienter med kroniskt trötthetssyndrom(ME/CFS). Om effekten blir så bra som vi tror, kan detta bli den första effektiva behandlingen av detta svåra tillstånd. 

Vi bedömer att det finns goda möjligheter att projektet vid framgångsrika studier kan beviljas ”fast track” status i Europa, vilket skulle kunna ge en snabb marknadspenetration6. Målsättningen är att registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5 år. Det bedöms att sådana kliniska studier blir enkla och snabba att genomföra, och att det även finns goda möjligheter att erhålla Fast-track godkännande på behandlingen, vilket skulle kunna ge en snabb väg ut på marknaden för vårt läkemedel.

  1. Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD. Respir Med. 2014 Jun;108(6):905-9
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Erethism
  4. https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html
  5. Suzuki T, Shishido S, Urushiyama K. Mercury in cigarettes. Tohoku J Exp Med. 1976 Aug;119(4):353-6.
  6. Fast track, kallas för Stegvist godkännande i Sverige. Syftar till att förbättra möjligheten för patienter med uttalade medicinska behov att snabbare få tillgång till nya läkemedel. En viktig förutsättning är starkare samverkan och dialog mellan sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin. Det finns i dag inga regulatoriska hinder för ett stegvist godkännande och införande av nya läkemedel, visar en rapport från Läkemedelsverket. https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/rapporter/Slutrapport-NLS-6-6-2014-12-12.pdf