Nyheter

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption och tidigarelägger publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag onsdag den 20:e september 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 18 089 590 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 oktober 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 2 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 27 oktober till och med den 10 november 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Med anledning av företrädesemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet till omkring den 20 oktober 2023.

Motiv för företrädesemissionen

PharmaLundensis Minievaporator avses att skickas ut på testning till företag under hösten/vintern, och kan förhoppningsvis därefter börja generera intäkter. Nu är det därför dags att fokusera Bolagets resurser på vårt nya, effektiva läkemedel mot KOL och kronisk bronkit.

Lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit är folksjukdomar som hundratusentals svenskar lider av. Befintlig behandling är undermålig. PharmaLundensis arbetar med en helt ny mekanism som går ut på att binda upp och utsöndra metylkvicksilver från kroppen. Man får i sig metylkvicksilver från fisk och många andra havsprodukter. Dessutom kan bakterier i människans tarm omvandla andra typer av mindre farligt kvicksilver som finns till exempel i tobaksrök och luftföroreningar till det extremt giftiga metylkvicksilvret. Allt metylkvicksilver som man fått i sig stannar kvar i kroppen så länge man lever. Enda sättet att bli av med det är genom att inta PharmaLundensis effektiva kvicksilverbindare.

En klinisk studie som vi genomförde för några år sedan med den kvicksilverbindande substansen IodoCarb gav en statistisk signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, och även slemproduktionen verkade minska. IodoCarb hade dock nackdelar i form av svag kvicksilverbindande effekt och vissa biverkningar, varför vi letat efter en ännu bättre substans. Vi har genom laboratorietester identifierat ett ämne som uppfyller dessa krav och förbereder nu för kliniska prövningar med denna läkemedelskandidat, som kallas för Phal-501. Patentskydd för våra nya substanser, både substansskydd och skydd för medicinsk användning, har sökts hos Europeiska Patentmyndigheten EPO.

Phal-501 ger en extremt stark och långvarig bindning av kvicksilver vid tester i provrör. Ämnet är inert och förväntas inte att brytas ner eller förändras under passagen genom kroppen. Det finns mycket liten risk för biverkningar, eftersom ämnet aldrig absorberas in i blodbanan. I stället går den efter nedsväljning genom magen och tarmen och direkt ut i avföringen. Effekten sker genom att den på vägen, när den passerar övre tunntarmen, binder upp metylkvicksilver som utsöndrats av levern. Om det inte finns en kvicksilverbindande substans närvarande i tunntarmen som kan binda upp kvicksilver som levern utsöndrat så återabsorberas det längre ner i tarmen i ett så kallat entero-hepatiskt kretslopp. Kroppen saknar i stort sett helt förmåga att utsöndra metylkvicksilver.

Bolaget bedriver nu arbete för att göra Phal-501 färdigt för första kliniska studie. Kemisyntesen av substansen optimeras för att få fram en effektiv metod för att framställa stora mängder substans (kilo), stabilitetstester både vid rumstemperatur och accelererade tester vid 60 grader förbereds, analyser för att bevisa att ämnet är stabilt och inte frisätter något olämpligt (nedbrytningsprodukter, lösningsmedel, föroreningar) i simulerad tarmmiljö planeras, djurförsök för att fastslå att ämnet inte har någon påverkan på mag/tarmkanalens slemhinna ska även utföras. Därefter kommer ansökan om att få genomföra klinisk studie att inlämnas till Läkemedelsverket och Etiknämnden.

Den första kliniska studien med Phal-501 blir en Fas 1a studie på patienter med kronisk bronkit. Studien ska utföras på 60 patienter, varvid 30 får aktiv substans och 30 får placebo. Nästa steg blir en klinisk studie på 60 patienter med måttlig-svår KOL. Kronisk bronkit och KOL är närbesläktade sjukdomar och om behandlingen fungerar på den ena sjukdomen är sannolikheten stor att den även fungerar bra på den andra sjukdomen. Bolaget bedömer att den första kliniska studien kan inledas om ca 1 år.

Skulle den kliniska studien mot kronisk bronkit bli framgångsrik är vi på god väg mot ett fantastiskt läkemedel mot KOL och kronisk bronkit! Vidare skulle det säkert ge ett dramatiskt ökat intresse för bolaget samt en betydande uppvärdering av dess kurs.

För att finansiera förberedelserna till de planerade kliniska studierna samt att genomföra studien på 60 patienter med kronisk bronkit genomförs nu en företrädesemission.

PharmaLundensis pressmeddelande 230920