Nyheter

Beslutar om företrädesemission av units samt tidigarelägger Q3-rapporten

Läs hela pressmeddelandet i PDF-format: Press 180928

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag fredag den 28 september 2018 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, att genomföra en företrädesemission av högst 1 063 731 units. Varje unit består av 4 nya aktier och 1 teckningsoption och teckningskursen per unit är 10 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 19 oktober till 2 november 2018. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.6 miljoner kronor före emissionskostnader från aktiemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs PharmaLundensis ytterligare ca 2.7 miljoner kronor. För att säkerställa att investerare skall ha tillgång till senaste finansiella information om bolaget kommer kvartalsrapport 3 att tidigareläggas och publiceras den 18 oktober 2018.

Motiv för nyemissionen
Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort hot mot människors hälsa. Sjukhusen släpper idag ut mycket läkemedelsrester, inklusive antibiotika, från sina patienter i avloppsvattnet. Detta driver fram antibiotikaresistens. Ett annat problem är att bakterier i sjukhusens avloppssystem kan gå ”baklänges” upp till operations- och vårdavdelningar genom vaskar och toaletter och smitta känsliga patienter. PharmaLundensis utvecklar EcoFilter® som är ett system som kan åtgärda samtliga dessa problem. Systemet utvärderas för närvarande avseende funktion och reningsförmåga i ”skarpa” tester. Vi håller även på att sätta ihop ett ”paket” till sjukvården bestående av unik hård- och mjukvara som PharmaLundensis har utvecklat, tillsammans med en del standardutrustning. Tester, marknadsföring, installationer samt drift kommer att kräva kapital. Intäkter förväntas från 2019.

PharmaLundensis utvecklar även ett effektivt läkemedel mot de närbesläktade lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Detta är folksjukdomar som orsakar mycket sjukdom och lidande hos hundratusentals svenskar. Av strategiska skäl fokuserar vi initialt på att ta fram en behandling mot kronisk bronkit, men behandlingen förväntas även bli effektiv mot KOL.

För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

Läs hela pressmeddelandet i PDF-format: Press 180928