Nyheter

Bokslutskommuniké 2011-01-01 – 2011-12-31

Sammanfattning

Fjärde kvartalet (2011-10-01 – 2011-12-31)
*    Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
*    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -813 748 SEK (-708 329).
*    Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,05).
*    Soliditeten** uppgick per 2011-12-31 till 76 %.

Helåret (2011-01-01 – 2011-12-31)
*    Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (11 559).
*    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 856 778 SEK (-3 382 823).
*    Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,25).

* Periodens resultat dividerat med 14 182 467 aktier (inklusive vid årsskiftet pågående nyemissions utestående aktier).
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

För fullständig rapport se här!

Nulägesrapport från VD Staffan Skogvall

PharmaLundensis har gjort mycket stora framsteg under det gångna året. Bolaget är nu äntligen framme i den kliniska fasen, där man testar effekten av PharmaLundensis testsubstans IodoCarb® på 40 patienter med måttligt svår KOL (hälften får placebo). Studien är dubbel blind och randomiserad, vilket innebär att varken patienten eller doktorn vet vem som får aktiv substans och vem som får placebo. Vi hoppas och tror på goda resultat i denna studie!

Framtida möjligheter

Om resultatet av KOL-studien blir framgångsrikt, öppnar sig flera möjligheter för PharmaLundensis. Vi kan satsa på en tidig utlicensiering av projektet till något större bolag, vi kan sluta en allians om forskningssamarbete med en större aktör, vi kan sluta ett avtal om ”first right of refusal”, vilket innebär att ett storföretag betalar för att få första chans att köpa bolagets projekt efter en Fas 2b studie, och vi kan driva projektet vidare med hjälp av riskkapital. Det som avgör vad som kan bli aktuellt är främst hur bra studien blir. Skulle den bli klart positiv, kommer sannolikt ett flertal aktörer att visa intresse. Nämnas bör i detta sammanhang att PharmaLundensis haft sonderande samtal med chefen för inlicensiering på ett av de största läkemedelsbolagen i världen med intresse för luftvägsforskning. Han förklarade att de mycket väl kan vara intresserade av ett ”first right of refusal” avtal efter en framgångsrik ”Proof of concept” studie!

Nya projekt

Utöver bolagets huvudprojekt att behandla KOL, har PharmaLundensis flera andra projekt med stor potential. Vi har blivit varse att personer med vissa andra sjukdomar som provat industriellt jodkol blivit klart bättre. Detta rör sig om patienter med kroniskt trötthetssyndrom och depression. Båda dessa sjukdomar drabbar många människor, och det finns ofta ingen effektiv behandling åt patienterna.  Många patienter har kroniska besvär i många år. PharmaLundensis har, med ledning av berättelser från de som provat industriellt jodkol, lämnat in patentansökningar för att skydda behandling av dessa sjukdomar med IodoCarb®. En ansökan  skyddar behandling av kroniskt trötthetssyndrom med joderat aktivt kol, och denna har fått positivt svar av svenska Patent- och Registreringsverkets granskare.  En annan ansökan skyddar användning av jodkol mot depression, vilket fått positivt svar från en internationell PCT granskare. PharmaLundensis svenska patentombud gör bedömningen att möjligheterna är goda för att patent kommer att kunna beviljas baserat på ovanstående ansökningar, om klinisk effekt kan visas i kommande studier. Båda dessa sjukdomar är stora folksjukdomar och skulle kunna generera stora intäkter för PharmaLundensis vid positiv effekt.

Medicinsk bakgrund till de nya projekten.

Att det kan finnas samband mellan kvicksilver och depression har nyligen visats på ett elegant sätt i djurförsök1.  Denna studie visade att möss som exponerats för metylkvicksilver i tidigt liv uppvisade ihållande neurologiska förändringar, som brukar tolkas som depressiva besvär hos möss (bristande uthållighet i simtest). Detta symptom minskade kraftigt om djuren behandlades med ett vanligt antidepressivt läkemedel (Prozac).

Det finns även undersökningar som antyder ett samband mellan kvicksilver och kroniskt trötthetssyndrom.  I en artikel beskrivs att tandsköterskor, som utsatts för mycket kvicksilver i sitt arbetsliv, uppger stora problem med trötthet, minnes- och koncentrationssvårigheter samt sömnstörningar2. Samtliga dessa symptom är framträdande även vid kroniskt trötthetssyndrom3.

1. Long-lasting depression-like behavior and epigenetic changes of BDNF gene expression induced by perinatal exposure to methylmercury. Onishchenko N, Karpova N, Sabri F, Castrén E, Ceccatelli S.J Neurochem. 2008 Aug;106(3):1378-87. Epub 2008 May 15.

2. J Occup Med Toxicol. 2008 May 18;3:10. Neurological symptoms among dental assistants: a cross-sectional study. Moen B, Hollund B, Riise T.

3. http://www.cdc.gov/cfs/general/symptoms/index.html