Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016-01-01 till 2016-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -921 308 SEK (-1 060 981).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06).
 • Soliditeten** uppgick per 2016-12-31 till 87 %.

Helåret (2016-01-01 – 2016-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 938 736 SEK (-3 730 215).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 SEK (-0,20).

* Periodens resultat dividerat med 18 796 418 (18 796 418) utestående aktier.
Bolaget har emitterat 200 000 teckningsoptioner till delar av styrelsen. Om teckningsoptionerna omvandlas till aktier innebär det en utspädning med ca 1,1 %.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • PharmaLundensis kliniska KOL-studie accelereras genom att vi under våren tar in lungkliniker i Stockholm, Göteborg och Umeå. Lund fungerar som Nationell koordinator. Resultatet från studien förväntas i höst.
 • EcoFilter® projektet utvecklar sig mycket väl. Nya tester på urin från patienter inlagda på en intensivvårdsavdelning visar att filtret tar bort i princip all antibiotika från urinen. PharmaLundensis styrelse planerar att knoppa av detta projekt i ett eget bolag och ta in någon eller några större partner.
 • PharmaLundensis har utvecklat en ny typ av jodkol som speciellt lämpar sig för behandling av kronisk bronkit med långvarig hosta, slem i bröstet och harklingar. Bolaget avser att CE-certifiera detta jodkol och sälja det som en medicinteknisk produkt i egen Webshop. Regelverket för sådana är mindre krävande än för läkemedel, varför produkten bedöms kunna lanseras snabbt.
 • Bolaget genomför under februari – mars 2017 en företrädesemission där units bestående av 3 aktier och 1 teckningsoption emitteras.

Bokslutskommunike 2016 pdf