Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019-01-01 till 2019-12-31

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 539 244 SEK (-1 331 050).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,06).
 • Soliditeten** uppgick per 2019-12-31 till 61 %.

Helåret (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 735 555 SEK (-5 487 129).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 SEK (-0,24).

* Periodens resultat dividerat med 24 659 026 (22 400 569) utestående aktie vilket inkluderar tecknade aktier i den pågående nyemissionen vilken registrerades 2020-02-13.

 ** Eget kapital dividerat med totalt kapital.  

 • Bolaget genomför för närvarande en bred marknadsföring av EWR-101 enheten samt EcoFilter för sjukhus.
 • Förbereder även viktiga djurförsök med ny, lovande kvicksilverbindande testsubstans. Försöken kommer att ge en klar indikation på hur substansen kan förväntas att fungera i framtida patientstudier på ME/CFS, kronisk bronkit och KOL.
 • Bolaget genomförde under året två företrädesemissioner av units bestående av aktier och teckningsoptioner, samt en företrädesemission med konvertibler. Totalt inkom ca 6.5 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolagets styrelseordförande Linus Sjödahl lämnade styrelsen efter periodens utgång. Ny styrelsemedlem avses att presenteras i kallelsen till ordinarie årsstämma som är planerad till juni 2020.
 • Ett flertal positiva patentbesked inom Bolagets olika projekt erhölls under året.

Bokslutskommunike 2019 PDF