Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020-01-01 till 2020-12-31

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -796 219 SEK (-1 539 244).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,06).

 • Soliditeten** uppgick per 2020-12-31 till 38 %.

Helåret (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 195 496 SEK (-5 735 555).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,23).

* Periodens resultat dividerat med 24 661 227 (24 659 026) utestående aktier..

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • Genomförde under perioden en företrädesemission av konvertibler för 1.26 miljoner kronor.
 • Inval av Arne Skogvall, Björn Sivik och Bo Wennergren i styrelsen på årsstämman. Arne utsågs till styrelsens ordförande.
 • I EcoFilter projektet beslutades att utveckla och sälja en Minievaporator. Bedöms kunna bidra med intäkter till bolaget från hösten 2021.
 • Erhöll ett flertal positiva patentbesked inom Bolagets projekt under perioden.
 • Fortsatte arbetet med att registrera den effektiva, kvicksilverbindande substansen som en medicinteknisk produkt på indikationen kronisk bronkit.
 • Fastställde bolagets långsiktiga strategi. Intäkter från Minievaporatorn och den medicinteknisk produkten mot kronisk bronkit kommer främst att användas för att finansiera bolagets läkemedelsprojekt mot KOL och kroniskt trötthetssyndrom, men kommer delvis även att betalas ut i form av aktieutdelningar. Strategin ses som ett sätt att bli oberoende av framtida nyemissioner.

Läs fullständig Bokslutskommuniké här: Bokslutskommunike 2020