Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023-01-01 till 2023-12-31

Bokslutskommunike Phal 240215

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 531 895 SEK (-726 350).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 SEK (-0,02).

 • Soliditeten** uppgick per 2023-12-31 till 29 %.

Helåret (2023-01-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 400 102 SEK (-3 285 785).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK (-0,11).

* Periodens resultat dividerat med 42 190 172 (29 785 475) utestående aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • Förberedelserna inför PharmaLundensis första kliniska studie med den nya testsubstansen Phal-501 pågår för fullt. Receptet för att tillverka stora mängder substans förväntas snart bli färdigt. Har även satt igång förberedelserna till stabilitetstester med Phal-501.
 • Registrerade Cleantech Lund som Bifirma (Särskilt Företagsnamn). All kommersialisering av bolagets cleantech-projekt kommer i framtiden att ske under det namnet.

 • Flera företag har uttryckt intresse för Minievaporatorn. Dessutom pågår diskussioner om att erbjuda evaporator-rening till lokala Lundaföretag.
 • PharmLundensis genomförde under året två nyemissioner som totalt genererade ca 5,8 miljoner kronor till bolaget efter emissionskostnader.

 • Bolagets VD Staffan Skogvall förvärvade 8 152 520 aktier och BTU direkt och indirekt genom bolag under året.