Nyheter

Delårsrapport, 2011-01-01 – 2011-09-30

Sammanfattning av kvartalsrapport

2011-01-01 – 2011-09-30 (9 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 043 030 SEK (-2 674 494).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 SEK (-0,20).

*  Soliditeten uppgick per 2011-09-30 till 58,5 %.

2011-07-01 – 2011-09-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -856 578 SEK (-813 172).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,6).

* Periodens resultat dividerat med 13 667 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011

* PharmaLundensis meddelade i september att bolaget kommer att genomföra en nyemission under oktober månad för att finansiera den kommande kliniska studien. Styrelsen bestämde vilka villkor som skulle gälla i emissionen.

*  Emissionsmaterial inklusive informationsmemorandum färdigställdes och all formalia inför emissionen slutfördes.

*  Arbetet med den kliniska studien fortsatte. PharmaLundensis, tillsammans med monitor, clinical investigator, och prövningsenhet arbetade med att ta fram ett lämpligt program för hur studien skall utföras och registreras, så kallat Case Report Form (CRF). Vi arbetade även med att ta fram en Home Diary, där patienterna skall skriva in resultatet av de lungfunktionsundersökningar som de skall utföra dagligen, samt även vilken livskvalitet patienten upplever.

*  Bolaget arbetade även med ett avtal med Lunds universitetssjukhus för att reglera de ekonomiska aspekterna av den kliniska prövningen.

*  Ytterligare praktiska frågor inför studien behandlades också, såsom val av lämplig hemspirometer till försökspersonerna.

*  En hel del patienter anmälde intresse för att deltaga i bolagets kliniska studie.

Positiva patentbesked. PharmaLundensis huvudpatent ”Behandling av KOL och astma med Joderat Aktivt Kol” fick positiva besked avseende den nationella ansökan  iFolkrepubliken Kina: Ett första föreläggande har besvarats och alla anmärkningar har åtgärdats. Granskaren har bara haft formella anmärkningar och inte ifrågasatt nyhet och uppfinningshöjd. Vårt svenska patentombud anser därför att nästa steg bör bli att patent beviljas.

*  Granskningsrapport från PCT avseende den första ansökan om nya indikationer för bolagets substans. Granskaren menar att ansökningen är ny och kan tillgodogöras industriellt. Han anser att data från fler patienter behövs för att visa på uppfinningshöjd. Dock är det möjligt att under patenthandläggningens gång lämna in nya försöksresultat, och PharmaLundensis svenska patentombud gör därför bedömningen att chansen är god att patent kommer att kunna beviljas baserat på denna ansökan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* PharmaLundensis genomförde en företrädesemission i oktober månad om ca 516 000 aktier, vilket innebär att bolaget tillförs ca 2,58 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades ca 187 000 aktier med företräde och ca 329 000 aktier utan företräde. Med hänsyn till det besvärliga marknadsläget i världen i allmänhet, och i Biotech-branschen i synnerhet, anser styrelsen att det är ett gott resultat.

* Ekonomiskt avtal som reglerar den kliniska studien har undertecknats, Case Report Form och Patient Home Diary har färdigställts, och hemspirometrar har valts och beställts.

* Merparten av studiepatienterna har rekryterats, och den första patienten bedöms kunna inkluderas i studien vilken dag som helst.

Läs mer här!