Nyheter

Förvaltningstext Årsredovisning för 2023

Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2023

Sammanfattning
PharmaLundensis har framgångsrikt utvecklat Phal-501, som kan bli en ny, effektiv och mild behandling för att binda upp och utsöndra tungmetaller såsom kvicksilver från kroppen. Detta förväntas återställa hälsan vid KOL, kronisk bronkit och flera andra sjukdomar. Bolaget har erhållit positiv granskningsrapport från Europeiska Patentverket. Kliniska studier planeras att inledas under 2025.

Förberedelserna inför PharmaLundensis första kliniska studie med Phal-501 pågår för fullt. Receptet för att tillverka stora mängder substans blir snart färdigt. Att utveckla denna syntes har varit ett stort arbete som krävt hög kemisk expertkompetens. Europeiska patentverket EPO har meddelat att substanser i vår patentansökan går att patentskydda.

Vi har även satt igång förberedelser till stabilitetstester av Phal-501. Det är viktigt att vi kan visa att ämnet är stabilt och inte benäget att brytas ner vid vanlig förvaring. Annars kanske det måste förvaras i -80 graders frys, vilket komplicerar hanteringen avsevärt. Vi planerar även att genomföra ett antal analyser för att visa att ämnet är rent och inte innehåller några lösningsmedelsrester, rester från tillverkningen eller andra föroreningar. Ju renare ämnet är desto lättare blir det för oss att få godkänt substansen som läkemedel. Vidare kommer ett antal djurförsök att krävas för att fastslå att ämnet inte har någon lokal påverkan på mag-tarmkanalens slemhinna. Även GMP-tillverkning av testsubstansen måste göras för att säkerställa dess kvalitet och renhet.

Phal-501 har ursprungligen utvecklats för att binda upp och utsöndra organiska kvicksilverföreningar från kroppen. En intressant fråga som dykt upp nyligen är om Phal-501 även kan binda andra, liknande tungmetaller såsom bly och kadmium. Dessa tungmetaller har stora kemiska likheter med kvicksilver, och kan bindas upp med flera av dagens svaga chelerare (tungmetallbindare) precis som kvicksilver. Vi avser att testa några bly- och kadmiumföreningar för att fastställa effekten av PHAL-501. Vid positiva resultat öppnar sig en ny, gigantisk marknad för PHAL-501! Som exempel kan nämnas att varje år dör det närmare 1 miljon människor av blyförgiftning, främst orsakad av industriell exponering. Vidare har 800 miljoner barn så höga blyhalter i blodet att det riskerar att hämma deras intellektuella och känslomässiga utveckling. En ny, effektiv och mild behandling i form av Phal-501 skulle vara perfekt för dessa grupper!

PharmaLundensis befintliga kapital förväntas räcka fram mot början av nästa år, under förutsättning av låg aktivitet i bolaget. För att kunna driva projekten med full fart behövs det dock ytterligare resurser, vilket skulle kunna erhållas till exempel genom nyemission av aktier eller konvertibler.

Jag tror att Phal-501 kan bli till ett utmärkt läkemedel mot både KOL, kronisk bronkit och flera andra sjukdomar! Jag ser fram emot att dra igång kliniska studier med Phal-501 under 2025!