Nyheter

Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

2011-01-01 – 2011-06-30 (6 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 186 452 SEK (-1 865 604).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,14).

*  Soliditeten uppgick per 2011-06-30 till 74,5 %.

2011-04-01 – 2011-06-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (5 763).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -532 593 SEK (-1 487 036).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 SEK (-0,11).

* Periodens resultat dividerat med 13 667 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2011

*  PharmaLundensis meddelade i början av april 2011 att bolagets testsubstans IodoCarb® var färdig. Analyser hade visat att substansen uppfyllde alla krav, baserade på GMP-standard, som ställts upp för att kunna användas i bolagets kommande Proof of Concept-studie.

*  Vid årsstämma den 3 maj 2011 beslutades om omval av styrelsen samt att ändra bolagsordningens § 7 och § 8 för att anpassa dessa efter förändringar i aktiebolagslagen. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om emissioner, se ytterligare information i kommuniké från årsstämma som publicerades den 4 maj 2011.

*  Förberedelserna inför den kommande kliniska KOL-studien avslutades under andra kvartalet 2011 och ansökningar till Läkemedelsverket samt Regionala Etikprövningsnämnden i Lund lämnades in.

*  I mitten av juni 2011 godkände Regionala etikprövningsnämnden i Lund PharmaLundensis Proof of concept-studie avseende behandling av 40 patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med bolagets kvicksilverbindande substans IodoCarb®.

*  I slutet av juni 2011 godkände även Läkemedelsverket PharmaLundensis ovan nämnda Proof of concept-studie.

*  I juni 2011 lämnade PharmaLundensis in fyra nya patentansökningar till patentmyndigheterna, varav en PCT-ansökan och tre till svenska Patent- och Registreringsverket. Ansökningarna syftar dels till att förstärka PharmaLundensis patentskydd runt KOL och astma, men även till att skydda två andra sjukdomar som bolaget fått indikationer på skulle kunna behandlas med IodoCarb®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av juli 2011 meddelade PharmaLundensis att rekrytering av patienter till den kliniska studien är planerad att ske under juli och augusti 2011. Behandling av de första patienterna med IodoCarb® är planerad att ske i september 2011, och samtliga patienter bedöms vara färdigbehandlade runt årsskiftet 2011/2012. Vidare informerade PharmaLundensis om att bolaget avser att genomföra en nyemission på 4-6 MSEK direkt efter sommaren för att finansiera den kliniska studien. Detta kan antingen ske i form av en riktad emission till ett mindre antal kapitalstarka investerare eller i form av en företrädesemission.

För mer information vänligen läs här!