Nyheter

Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Halvårsrapport Q2 2019 PDF

1. Sammanfattning

2019-01-01 – 2019-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 067 519 SEK (-3 007 718).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,14).
 • Soliditeten uppgick per 2019-06-30 till 61 %.

2019-04-01 – 2019-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 839 324 SEK (-1 869 845).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,09).

* Periodens resultat dividerat med 23 712 973 (21 274 621) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen vilken är under registrering. 

 • Under perioden genomfördes två nyemissioner som sammantaget genererade 4 632 333 kronor före emissionskostnader.
 • Tester visade fullständig rening av antibiotika i avloppsvatten med EcoFilter. Införsäljning av systemet till sjukvården pågår.
 • Utvecklar strategi för utlicensering av bolagets patent för att reducera slaskproduktion vid evaporator-rening.
 • Erhöll fler positiva patentbesked för KOL-projektet.
 • Fortsatt kemiarbete med PAL-133 för behandling av KOL och kronisk bronkit.
 • Målsättningen är att bolaget snarast skall bli självfinansierat.

2. Projektstatus

Bolaget har nu kommit fram till en punkt då det kan vara möjligt att få intäkter från flera projekt:

 1. EcoFilter-systemet för att rena bort antibiotika från sjukhusens avloppsvatten är klart för marknadslansering. Vi erbjuder abonnemang på reningstjänsten med 5-20 års kontrakt. PharmaLundensis bygger därefter upp reningscentraler med evaporatorer i landets storstadsregioner där reningen utförs. Reningen blir 99.9 % och efter förbränning återstår bara koldioxid och vatten. En elegant lösning på ett långvarigt och svårt problem!
 1. Patentet som skyddar vår metod för att reducera slaskproduktion vid evaporator-rening av avfallsvatten (se punkt 4, Väsentliga händelser efter periodens utgång) bedöms kunna generera licensintäkter. Vi håller på att utveckla en strategi för marknadsföring. Detta projekt är attraktivt, då vi bedömer att patentet skulle kunna generera betydande intäkter till bolaget utan att kräva några investeringar.
 1. Vi har, inom ramen för bolagets pre-licenseringsprogram, fortsatta diskussioner med medelstora läkemedelsbolag som erbjuds att köpa en option på en exklusiv licens på deras huvudmarknad för vår framtida KOL/kronisk bronkit behandling (PAL-133). Bolagen betalar en summa för optionen som sedan är giltig tills behandlingen testats på 200 patienter. Vid denna tidpunkt skall företagen bestämma om man vill aktivera optionen och skriva ett traditionellt licensavtal med up-front payment, milestones samt royalty.

Verksamheten kommer den närmaste tiden att fokuseras på att etablera kontakter och marknadsföra bolagets projekt, med målsättningen att göra bolaget självfinansierat.

3. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

Genomförde företrädesemission av konvertibler
Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) torsdag den 4 april 2019 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 732 500 kronor genom emission av högst 315 500 konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen 11 april 2019 berättigade till 1 teckningsrätt, och 71 teckningsrätter berättigade till teckning av en konvertibel till en teckningskurs om 15 kronor. Teckningstiden var 15 april till 30 april 2019. Lånet löper med 13 procent årlig ränta från och med 15 maj 2019 till och med den 15 maj 2025 och betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 208.2 % av investerat belopp med ränta på ränta. Konvertibeln kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Totalt inkom, efter förlängning av teckningstiden, teckningar från 420 investerare på totalt 133 835 units motsvarande 2 007 525 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 42,4 %. Efter emissionskostnader på ca 400 000 kr tillfördes bolaget således ca 1.6 miljoner kronor. Teckningen skedde till 45 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal units.

Tester visade fullständig rening av antibiotika i avloppsvatten med EcoFilter
PharmaLundensis genomförde realistiska tester med EcoFilter systemet för att klargöra förmågan att ta bort antibiotika från avloppsvatten innehållande både urin och avföring. Utvärderingen visade att EcoFilter ger en fullständig (> 99.9 %) eliminering av samtliga testade antibiotika. I testet ingick både antibiotika mot bakterier (Ciprofloxacine, Imipenem, Vancomycin, Metronidazol, Tetracyclin, Penicillin V) och mot svampinfektion (Amphotericin B). EcoFilters renande funktion utvärderads genom en biologisk ”bioassay” som går till på följande sätt: Man placerar en liten testlapp med antibiotika i mitten av en odlingsskål vars yta är täckt av levande bakterier (E. Coli) eller svamp (Saccharomyces). Då antibiotika diffunderar från lappen ut mot kanterna dödar den bakterier och svamp i en ring omkring antibiotikalappen. Ju högre halt antibiotika det finns i lappen, desto större blir diametern på ringen med döda bakterier och svampar runt testlappen. I försöken impregnerades lappen med fyra lösningar: 1. Kontroll med fysiologisk saltlösning, 2. Avloppsvatten före rening, 3. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, tidig fraktion, 4. Avloppsvatten som renats genom EcoFilter, mittfraktion. Det konstaterades att reningen uppfyllde alla krav och att det nu är dags för att marknadsföra systemet.

Genomförde företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner
Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, beslutade den 9 maj 2019, under förutsättning av godkännande från årsstämma, att genomföra en företrädesemission av högst 1 018 207 units. Varje unit bestod av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med teckningskursen 6 kronor per unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigade till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigade till teckning av en unit. Teckning skedde med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden var 17 juni – 1 juli 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt skedde i poster om 250 units. Vid full teckning skulle PharmaLundensis tillföra ca 6.1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 4.1 MSEK före emissionskostnader. Årsstämma den 11 juni 2019 bekräftade detta beslut. I nyemissionen inkom totalt teckningar på 437 468 units motsvarande 2 624 808  kronor, vilket gav en teckningsgrad på 43 %. Efter emissionskostnader på ca 250 000 kr tillfördes bolaget således ca 2.35 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 66 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

Positivt PCT patentbesked för EcoFilter
PharmaLundensis erhöll positiva Fas 2-besked för bolagets internationella PCT-ansökan för EcoFilter-systemet. Uppfinningen anses uppfylla samtliga nödvändiga krav inklusive nyhet och uppfinningshöjd. Denna ansökan kan nu ligga till grund för nationella patent i merparten av världens länder som ingår i PCT-samarbetet. VD Dr Staffan Skogvall noterade att bolaget nyligen beviljades patent för systemansökan i Europa, och nu kom positivt besked för den internationella ansökan. PharmaLundensis patentskydd för EcoFilter blir allt starkare.
 

4. Väsentliga händelser efter periodens utgång

 Genomfört utvärdering av kommersiella möjligheter för patent som skyddar bolagets metod att reducera slaskproduktion vid evaporator-rening av avfallsvatten
Att använda evaporatorer (indunstare) för att rena industriellt avfallsvatten från föroreningar är en standardmetod. Metoden innebär att man överför avloppsvattnet med förorening till två fraktioner, den rena fraktionen som utgör ca 95 %, och koncentratet med alla föroreningar som utgör ca 5 % av volymen. Den rena fraktionen kan släppas ut i avloppet eller återanvändas i processen, medan koncentratet vanligtvis destrueras genom förbränning. Mängden koncentrat kan dock bli väldigt stor och det är svårt att bränna stora mängder vatten i en brännugn. Om det som exempel produceras 1000 m3 avfallsvatten per dag i en fabrik så blir det 50 m3 koncentrat som måste hanteras varje dygn. Om man kunde ta bort allt kvarvarande vatten i koncentratet skulle volymen minska med kanske upp till 99 %. Då skulle det bara bildas 0.5 m3 slask varje dygn, i stället för 50 m3 i exemplet ovan. Om man idag försöker att ta bort mer än 95 % av vattnet i det första steget i evaporatorn faller dock föroreningarna ut på väggarna inne i maskinen. Detta ger ett driftsavbrott och kräver en dyrbar sanering.  

PharmaLundensis har tagit fram en enkel och effektiv metod för att lösa det här problemet. I princip går det ut på att den sista vattenreduktionen (dvs evaporeringen av kvarvarande vatten från koncentratet) sker i slaskbehållaren. Då kommer kvarvarande föroreningar att falla ut på innerväggarna i slaskbehållaren, i stället för inne i evaporatorn. Att det faller ut i slaskbehållaren gör dock inget då hela behållaren kan brännas upp.  PharmaLundensis har patent för denna metod i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Holland och Schweiz, och ansökan väntar på godkännande i USA, Canada, Japan, Kina, Indien och Australien1.  

Bolaget har nyligen genomfört en utvärdering av vilken kommersiell potential som patentet för att reducera produktion av slask vid rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer kan ha. Enligt Bolagets uppfattning kan detta patent ha ett betydande värde, och vi anser därför att det är lämpligt att lägga resurser på att sälja in det till företag i denna bransch. Vid en inledande inventering identifierades ett hundrataltal företag i Europa som tillverkar och/eller säljer sådan utrustning. En strategi för marknadsföring håller på att utvecklats.

För PharmaLundensis del är detta projekt attraktivt, då vi bedömer att patentet skulle kunna generera betydande intäkter till bolaget utan att kräva några direkta investeringar.

 1. https://pharmalundensi.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/05/SE1551412.A1.pdf

5. VD kommenterar

Jag vill inledningsvis tacka alla som tecknade i emissionen före sommaren! Jag är verkligen glad för att vi har tusentals aktieägare som tror på verksamheten och som vill hjälpa till att förverkliga våra planer! Jag är övertygad om att det kommer att betala sig mycket bra i framtiden, både finansiellt och läkemedelsmässigt!

Mitt fokus kommer under hösten att ligga på att etablera kontakter och marknadsföra våra olika projekt (sid 3). Det blir spännande att se vilket av våra tre projekt som först börjar generera intäkter! Min initiala målsättning är att vi så snabbt som möjligt skall bli självfinansierade. Vi har en mycket slimmad organisation och en låg ”burn rate” så det behövs endast mycket små intäkter för att nå dit. Därefter kommer jag sikta på att successivt öka intäkterna där nästa mål är att få ihop tillräckligt mycket kapital för att fullt ut finansiera våra kliniska studier på KOL och kronisk bronkit. Nästa målsättning är att vi skall få in så mycket inkomster att vi kan ge utdelning till aktieägarna. Med tanke på den långa utvecklingstiden som det har varit så tror jag att alla skulle uppskatta att vi når dit. Dessutom misstänker jag att när det börjar komma intäkter i bolaget så kommer vår aktiekurs att rusa. Det skulle säkert alla också uppskatta!

Det finns således mycket spännande saker på gång i bolaget. Jag vill önska alla aktieägare en fortsatt trevlig sommar och en spännande höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD

Läs hela kvartalsrapporten här: Halvårsrapport Q2 2019