Nyheter

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO5 (2021/2024)

Nyttjandeperioden för teckning av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) under mars 2021 har nu avslutats. Det inkom teckningar på 254 806 aktier för totalt 229 325,40 kronor, vilket ger en utspädning på 0,6 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 42 444 978. Teckningsoptioner som inte nyttjats kommer att förfalla.

Utöver detta tecknades ett mindre antal aktier med ofullständigt ifyllda anmälningssedlar. Dessa kasserades av Mangold enligt de regler som gällde för emissionen. Inbetalda pengar kommer att återsändas.