Nyheter

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO5

I morgon den 1 mars 2024 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) vilken genomfördes under mars 2021. Teckningsperioden pågår 1 mars28 mars 2024. Innehavaren av teckningsoptionen äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO5 (2021/2024) teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 0.90 kr per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess.

Ej förvaltarregistrerade ägare kommer att erhålla ett brev med information om sitt innehav av TO5 samt en anmälningssedel. Ägare behöver göra två saker för att teckna; 1. Fylla i anmälningssedeln och skicka in den till Mangold på den adress som står på anmälningssedeln, och 2. Betala summan för aktierna som tecknas till bankgiro 727-2271, som referens ange VP-kontonummer eller personnummer.

Om Ni i stället har teckningsoptionerna hos en förvaltare (förvaltarregistrerat innehav) bör ni proaktivt kontakta er förvaltare för att begära teckning. Teckning sker genom instruktion från förvaltare. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars 2024 kommer att förfalla.
Anmälningssedel TO5