Nyheter

Information om avslutning på teckningstid samt handel med BTA

Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission avslutas onsdag den 19:e juni klockan 17:00. Bolagets styrelse kommer därefter att besluta om tilldelning av aktier. Vid överteckning fördelas aktierna enligt tidigare meddelad modell, se nedan. När fördelning av aktier fastställts sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas ske under vecka 26. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara SEB tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. När emissionslikvid har inkommit till SEB kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet VP/depåkonto. Handel med BTA avses bedrivas på Aktietorget från den 1 juli 2013. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier.

Modell för tilldelning av aktier vid överteckning
Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 200 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 200 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). Skulle det inkomma så många teckningsanmälningar att aktierna inte räcker till en post per tecknare, kommer aktierna dock att tilldelas till 5 000 tecknare i poster om 200 aktier genom lottning.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTA och erhållande av aktier
När emissionslikvid har inkommit till SEB kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet VP/depåkonto, och handel med BTA avses bedrivas på Aktietorget från den 1 Juli 2013. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier.

PDF-fil finns här!