Nyheter

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB

Kallelse till årsstämma 2024
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Fullmaktsformulär

Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074 (”PharmaLundensis”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2024 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 21 maj 2024, per post till PharmaLundensis AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund eller per e-post till info@pharmalundensis.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 21 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.pharmalundensis.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 49,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”
Förslagsställarna”) föreslår att Staffan Skogvall väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Förslagsställarna föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.

Styrelsen föreslår att en revisor utan revisorssuppleant utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode för styrelsearbetet för perioden fram till årsstämman 2025 ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat gentemot föregående år), med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget (oförändrat gentemot föregående år) och med 25 000 kronor till styrelsesuppleanten (oförändrat gentemot föregående år).


Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer (punkt 11)
Förslagsställarna föreslår att Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors omväljs som styrelseledamöter. Vidare föreslår Förslagsställarna att Anders Persson omväljs som styrelsesuppleant.

Styrelsen föreslår att auktoriserade revisorn Martin Bengtsson omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 120 000 kronor och högst 8 480 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 36 000 000 och högst 144 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 42 400 000 och högst 169 600 000 stycken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom var tids gällande gränser i bolagets bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Särskild beslutsmajoritet
För giltiga beslut enligt punkterna 12-13 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats (www.pharmalundensis.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget
Per dagen för kallelsen finns det 42 190 172 aktier och röster registrerade i PharmaLundensis. PharmaLundensis innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Lund i april 2024

PharmaLundensis AB (publ)

Styrelsen