Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 december 2012 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 december 2012, dels senast torsdagen den 13 december 2012, gärna innan klockan 12.00, anmäla sig genom brev till PharmaLundensis AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, eller per telefon 046-13 27 78, eller per e-post till info@pharmalundensis.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden (högst 2 biträden). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 13 december 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (nedan kallat registreringsbevis) för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till PharmaLundensis AB enligt adress ovan och ska lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.pharmalundensis.se och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode.

7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Val av styrelse och fasställande av styrelsearvode (punkt 6)
Med anledning av att styrelseordföranden Erik Lunell avgått som styrelseledamot föreslår aktieägare representerande cirka 68,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget att Civ Ek Linus Sjödahl utses till ny styrelseledamot samt att Linus Sjödahl erhåller ett styrelsearvode om 50 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § första stycket 1 i aktiebolagslagen.

Övrig information
Per dagen för kallelsen finns det 15 782 467 aktier och röster registrerade i PharmaLundensis AB. Sedan den nyemission som beslutats den 28 september mars 2012 registrerats, kommer antalet aktier och röster registrerade i PharmaLundensis AB att uppgå till 16 082 467. PharmaLundensis AB innehar inga egna aktier.

Lund i december 2012

PharmaLundensis AB (publ)

STYRELSEN

Nyheten finns i PDF-format här!

Fullmaktsformulär finns här!