Nyheter

Kommuniké från årsstämma

Stämmokommuniké 2020-06-30

Idag, den 30 juni 2020, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor samt arvoden
Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2021, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att omvälja Ingela Skogvall-Svensson och Staffan Skogvall till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Arne Skogvall, Björn Sivik och Bo Wennergren som nya ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Arne Skogvall till ny styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte hänvisar till vilken dag avstämningsdag för stämma ska infalla.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Vid årsstämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 10 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall, VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: info@pharmalundensis.se