Nyheter

Kvartalsrapport 2013-07-01 – 2013-09-30

Sammanfattning

2013-01-01 – 2013-09-30 (9 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 8 178 SEK (52 676).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 055 055 SEK (-3 686 562).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,30 SEK (-0,25).

*  Soliditeten uppgick per 2013-09-30 till 92,4 %.

2013-07-01 – 2013-09-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (52 676).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -954 894 SEK (-1 843 448).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,12).

* Periodens resultat dividerat med 17 023 667 (14 782 467) utestående aktier.

Sammanställning av data från PharmaLundensis KOL-studie visar att jodkol ger en klar förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, att jodkol kan förbättra en del av lungfunktionen som inte går att behandla med dagens läkemedel, samt att vissa patienter hade en extra stor känslighet för den positiva behandlingseffekten av jodkol. En del patienter fick påverkan på sköldkörtelhormonerna.

PharmaLundensis avser att i nästa kliniska KOL-studie modifiera behandlingen med jodkol för att reducera påverkan på sköldkörteln. Detta ger två fördelar:

1. Det möjliggör långtidsbehandling med jodkol.
2. Det möjliggör doshöjning.

Redan med den dos som användes i den genomförda KOL-studien (3 g jodkol/dag) fick patienterna en förbättring av lungfunktionen på 130 ml, och en del ”high responders” fick en förbättring på minst 360 ml. Detta är lika bra eller bättre än de bästa läkemedel som finns på marknaden idag. Då jodkol verkar genom en annan mekanism än dagens bronkvidgare kan man räkna med att en kombination av dagens läkemedel och jodkol tillsammans kan ge en betydligt större förbättring av lungfunktion än enbart dagens läkemedel.

Singelterapi, med enbart en hög dos jodkol, har potential att ge en stor förbättring av lungfunktionen. Det kan därför visa sig onödigt för patienter att använda några andra KOL-läkemedel än jodkol. Detta skulle utgöra en enorm konkurrensfördel för jodkol.

Under oktober beviljades PharmaLundensis KOL-projekt patentskydd i Japan. Tidigare har projektet även erhållit patent i Europa, Kina och Ryssland.

Läs mer här!