Nyheter

Kvartalsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30

1. Sammanfattning

2014-01-01 – 2014-09-30 (9 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (8 178).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 605 126 SEK (-5 055 055).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,27 SEK (-0,30).

*  Soliditeten uppgick per 2014-09-30 till 82,0 %.

2014-07-01 – 2014-09-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 373 557 SEK (-954 894).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,06).

* Periodens resultat dividerat med 17 023 667 (17 023 667) utestående aktier.

  • Nyemission tecknades för 6 004 800 kr – styrelsen önskar framföra sitt varma tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen!
  • Fortsatt utveckling av EcoFilter – bedöms kunna bli klar för kliniska tester våren 2015.
  • Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie.
  • Inlämning av PCT patent ansökan för ”modifierat” jodkol – potential att både förstärka och geografiskt bredda patentskyddet för jodkol.
  • Ansökan till Läkemedelsverket inlämnad för ny KOL-studie – förhoppningsvis kan studien påbörjas våren 2015.
  • 2015 kan bli det första året med ordentliga intäkter för PharmaLundensis.

 

2. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014

2.1 Nyemission tecknades för 6 004 800 kr
PharmaLundensis genomförde under september – oktober en riktad nyemission huvudsakligen för att finansiera nästa KOL-studie. Intresset för emissionen var stort, och det inkom teckningar på 500 400 aktier från 606 investerare, motsvarande 6 004 800 kronor. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Samtliga som betalt sina tecknade aktier har erhållit PharmaLundensis BTA (betalda tecknade aktier). Dessa kan handlas på Aktietorget ytterligare en tid. När Bolagsverket registrerat emissionen omvandlas dessa BTA till vanliga PharmaLundensis aktier.

Styrelsen önskar framföra sitt varma tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen, och som därmed möjliggör för PharmaLundensis att driva bolagets viktiga projekt vidare!

2.2 Fortsatt utveckling av EcoFilter

Under hösten har det skett stora konceptuella framsteg med EcoFilter, jämfört med den gamla prototypen. Behov av reningskapacitet på sjukhusavdelningar har beräknats, och alla komponenter har dimensionerats utifrån det. En del förbättringar har gjorts i konstruktionen som även anpassats för att fungera i klinisk miljö. Maskinen kommer att CE certifieras. EcoFilter avses bli färdigt för tester på sjukhusavdelningar under våren 2015. Vi planerar att under hösten 2015 placera ut 15-20 provanläggningar på ett antal sjukhus i Sverige. Efter några månaders testning kommer landstingen att erbjudas att köpa EcoFilter till relevanta avdelningar, samt att teckna serviceavtal. Målsättningen 2015 är en omsättning på 8-10 miljoner kronor med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) i intervallet 3-4 miljoner kronor.

3. Väsentliga händelser efter periodens utgång

3.1 Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie

PharmaLundensis kliniska KOL-studie ”Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD” har väckt stort internationellt intresse. Förlaget Elsevier, som administrerar den vetenskapliga tidskriften Respiratory Medicine som publicerade artikeln, har meddelat att under det senaste halvåret har artikeln lästs och/eller laddats ner 375 gånger från deras website. Närmare 60 % har laddats ner från USA, och den har även laddats ner från Storbritannien, Sverige, Kina, Sydkorea och andra länder. Utöver detta har forskare även läst artikeln i pappersformat i den tryckta tidskriften samt naturligtvis även som abstract på PubMed.

www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/Author-Alert-Dashboard1.pdf

VD Dr Staffan Skogvall säger: Det känns uppmuntrande att så många luftvägsspecialister har läst vår artikel! Det visar att det finns ett klart intresse för PharmaLundensis KOL-projekt på många ställen i världen. Resultaten visar också att intresset är speciellt stort i USA, vilket kanske inte är så konstigt då de ofta ligger i framkanten av all forskning.

3.2 Inlämning av PCT patent ansökan för ”modifierat” jodkol

Som tidigare meddelats fick PharmaLundensis patentansökan för att skydda det ”modifierade” jodkolet som skall ha mindre påverkan på sköldkörteln en positiv granskningsrapport från PRV (Patent- och Registreringsverket). Granskaren ansåg att samtliga patentkrav uppvisade nödvändiga patenterbarhetskriterier i form av Nyhet, Uppfinningshöjd och Industriell tillämpbarhet. Modifieringen av jodkolet innebär att man lägger till ett ämne som blockerar jodens påverkan på sköldkörteln. På så sätt skall jodkol kunna ges utan biverkningar från sköldkörteln. Detta möjliggör även att en större dos jodkol kan ges, vilket ytterligare kan öka jodkolets förbättring av lungfunktionen.

PharmaLundensis har nu lämnat in en uppföljande PCT-ansökan på det ?modifierade? jodkolet. Denna patentansökan kan, vid positivt resultat i den kommande kliniska KOL-studien, påtagligt förstärka PharmaLundensis patentskydd för jodkol. Det blir även möjligt att bredda skyddet rent geografiskt till andra länder. Patent för jodkol täcker idag Europa, Kina, Japan och Ryssland. Det kan dock med det nya patentet bli möjligt att även få skydd i stort sett i vilka andra länder som helst. Beslut om vilka länder som skall skyddas med det nya patentet kommer att tas om ca 18 månader.

En annan fördel vid positivt resultat i den kommande kliniska KOL-studien och positiv PCT-granskning är att den nya patentansökan kan förlänga patentskyddet för jodkolbehandlingen med 5 år, till 2033.

3.3 Ansökan till Läkemedelsverket inlämnad för ny KOL-studie
PharmaLundensis färdigställde dokumentation, samt lämnade in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att få genomföra nästa kliniska KOL-studie. Ett första svar förväntas i januari. Den aktuella kliniska prövningen är planerad att genomföras med modifierat jodkol, för att blockera sköldkörtel biverkan men förhoppningsvis behålla den goda bronkvidgande effekten på luftvägarna. Om även den kommande kliniska studien blir framgångsrik finns det stora möjligheter att jodkol utvecklas till ett viktigt KOL-läkemedel. Även på det ekonomiska planet kommer situationen att påverkas dramatiskt av utfallet i den nya KOL-studien.

4. VD Dr Staffan Skogvall kommenterar

Det känns utmärkt att vi nu skickat in en officiell ansökan om nästa KOL-studie till Läkemedelsverket. Förhoppningsvis får ansökan ett välvilligt bemötande från myndigheten, och att man betänker att det är stor brist på alla typer av KOL-läkemedel. ”Modifierat” jodkol har helt klart potential att utvecklas till ett nytt, effektivt KOL-läkemedel. Vi förbereder att påbörja den nya KOL-studien under våren 2015.

Även EcoFilter har utvecklats väl i höst. Vi hoppas att kunna genomföra prövningar i sjukhusmiljö under våren 2015, och att hösten därefter kunna påbörja försäljning av apparaten. Om planeringen håller, kan 2015 bli det första året med ordentliga intäkter för PharmaLundensis.

Beträffande lån av aktier, så skulle jag vilja be alla aktieägare som tillfrågas om de önskar låna ut sina PharmaLundensis aktier att kontakta mig och berätta om det, då vi önskar kartlägga detta negativa fenomen.

Avslutningsvis vill jag hjärtligt tacka alla som tecknade aktier i den genomförda nyemissionen, och som därmed möjliggör fortsatt utveckling av bolagets viktiga projekt!

Ladda ner hela kvartalsrapporten här!