Nyheter

Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

Sammanfattning

2016-01-01 – 2016-03-31 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -541 675 SEK (-668 815).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,04).
 • Soliditeten uppgick per 2016-03-31 till 92,6 %.

* Periodens resultat dividerat med 18 796 418 (17 510 467) utestående aktier. Bolaget har emitterat 200 000 teckningsoptioner till delar av styrelsen. Om teckningsoptionerna omvandlas till aktier innebär det en utspädning med 1,05 %.

 • Stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos Sveriges lungmedicinska experter.
 • KOL-studien blir en multicenter studie med tre universitetskliniker – kan bli fler.
 • Rekrytering av KOL-patienter bedöms inledas den närmaste månaden.
 • KOL-studien bedöms ta 6-12 månader att genomföra.
 • Inlämning av nationella patentansökningar har skett i tio länder för testsubstansen IodoCarb comp (jodkol + perklorat).
 • Kliniska tester med EcoFilter® har varit framgångsrika, fler kliniker planeras delta.
 • Positivt patentbesked för EcoFilter®.

Fullständig kvartalsrapport i PDF-format kan laddas ner här:
Q1 PharmaLundensis 2016