Nyheter

Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30

2016-01-01 – 2016-09-30 (9 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 017 428 SEK (-2 669 234).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 SEK (-0,15).
 • Soliditeten uppgick per 2016-09-30 till 85,4 %.

2016-07-01 – 2016-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 061 575 SEK (-1 159 994).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,07).

* Periodens resultat dividerat med 18 796 418 (17 510 467) utestående aktier. Bolaget har emitterat 200 000 teckningsoptioner till delar av styrelsen. Om teckningsoptionerna omvandlas till aktier innebär det en utspädning med 1,05%.

 • Samtliga fyra testkliniker bedöms inleda patientrekrytering i PharmaLundensis KOL-studie efter årsskiftet. KOL-studien bedöms bli klar hösten 2017.
 • Styrelsen bedömer att EcoFilter® projektet lämpligen bör knoppas av i ett dotterbolag till PharmaLundensis. Därefter avser bolaget ta in en eller flera större partners.
 • Styrelsen planerar att sluta avtal med partners under våren 2017 för EcoFilter®.
 • Eventuellt kan det i stället bli aktuellt med börsnotering för EcoFilter-bolaget.

Q3 PharmaLundensis 2016 PDF