Nyheter

Kvartalsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30

Kvartalsrapport Q3 2020 Pdf

1. Sammanfattning

2020-01-01 – 2020-09-30 (9 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 399 277 SEK (-4 196 311).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK (-0,18).

 • Soliditeten uppgick per 2020-09-30 till 45,7 %.

2020-07-01 – 2020-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -588 731 SEK (-1 128 792).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,05).

* Periodens resultat dividerat med 24 661 227 (23 712 973) utestående aktier.

 • Positivt patentbesked av European Patent Office för ny, lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper.

 • Flera positiva patentbesked för EcoFilter-projektet i Europa och USA.

 • Marknadsföring av EcoFilter gentemot företag och sjukvård bedrevs under perioden.

 • Beslutades att utveckla en ”minievaporator” baserad på PharmaLundensis patenterade ”noll-koncentrat teknologi” tillsammans med en värmepump för ökad energieffektivitet. En mindre prototyp tas fram till våren 2021, därefter skall den skalas upp, CE-certifieras och försäljas.

 • Inlett arbetet med att registrera en effektiv kvicksilverbindande substans som en medicinteknisk produkt på indikationen kronisk bronkit. Konsulter med speciella kunskaper inom detta område hjälper till med formalia. Det brukar gå snabbare att registrera en Medical Device än ett läkemedel, men det kräver fortfarande en hel del underliggande data. Om allt går smidigt skulle ”Bronkitstopp” kunna komma ut till försäljning till allmänheten i Sverige om ca 2 år.