Nyheter

Kvartalsrapport 2023-07-01 till 2023-09-30

Kvartalsrapport Q3 2023

1. Sammanfattning

2023-01-01 – 2023-09-30 (9 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 868 207 SEK (-2 559 435).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,09).

 • Soliditeten uppgick per 2023-09-30 till 19,6 %.

2023-07-01 – 2023-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 071 147 SEK (-627 082).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,02).

* Periodens resultat dividerat med 36 179 181 (29 778 681) utestående aktier.

 

 • Stora framsteg med kemisyntesen av PharmaLundensis nya läkemedelskandidat Phal-501.

 • Bedömer att den första kliniska studien med Phal-501 mot kronisk bronkit kan inledas om ca 1 år. Även en klinisk studie med Phal-501 mot KOL planeras.

 • Första Minievaporatorn avses att skickas ut på testning till företag under hösten/vintern, och kan förhoppningsvis därefter börja generera intäkter.

 • Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption.

 • VD Staffan Skogvall förvärvade 749 762 aktier privat och via bolag under perioden.