Nyheter

Nyemission tecknades för ca 1.9 miljoner kronor

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 315 351 units motsvarande 1 892 106  kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 27 %. Efter emissionskostnader på ca 250 000 kr tillförs bolaget således ca 1.65 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 81 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

Betalning för aktier tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för aktier som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Mangold tillhanda inom 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTU och erhållande av aktier och teckningsoptioner
När emissionslikvid för aktier tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till ordinarie aktier och teckningsoptioner. Handel med BTU bedrivs för närvarande på Spotlight, och upphör då BTU har omvandlats till ordinarie aktier och TO.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Vi kommer under våren fokusera på marknadsföring och försäljning av EcoFilter systemet och framför allt EWR-101 enheter. Jag bedömer att vår patentskyddade teknologi fyller ett stort behov för många bolag inom kemi/läkemedel/biotech som producerar miljöfarligt avfall, och att EWR-101 kan ge stora kostnadsbesparingar i dessa företags avfallshantering.

Vi kommer även att genomföra ett besparingsprogram, vilket bland annat inkluderar flytt till billigare lokal samt avveckling av vissa icke-centrala patent i bolagets patentportfölj.

Bolagets befintliga kapital bedöms räcka för 6-9 månaders verksamhet.