Nyheter

Nyemission tecknades till 94,1 %

Det inkom 1 166 anmälningssedlar på totalt 941 200 aktier, motsvarande 11 294 400 kr. Emissionen tecknades således till 94,1 %. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Styrelsen önskar framföra sitt varma tack till alla som tecknat i emissionen, och som därmed möjliggör för PharmaLundensis att driva bolagets viktiga projekt vidare!

Styrelsen bedömer att bolagets KOL-projekt nu nått så långt att det är meningsfullt att ta in en eller flera större samarbetspartners i projektet. VD kommer därför att fokusera på att säkra sådana avtal i framtiden.

Betalning
Avräkningsnotor kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTA och erhållande av aktier
När emissionslikvid har inkommit till SEB kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet VP/depåkonto, och handel med BTA avses bedrivas på Aktietorget från den 1 Juli 2013. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier.

Framtida samarbetspartners
Styrelsen bedömer att bolagets KOL-projekt nu nått så långt att det är meningsfullt att ta in en eller flera större samarbetspartners i projektet, för att på så sätt reducera behovet av riskkapital. Detta kan röra sig om specialister på tillverkning av testsubstans, CRO-arbete och/eller mindre eller större läkemedelsbolag som önskar komma in på den stora och värdefulla KOL-marknaden (100 miljarder/år). En variant skulle kunna vara att sälja av en mindre marknad (så som Ryssland, Kina eller Indien) mot kapital som kan användas för att registrera jodkol som läkemedel i övriga patentskyddade länder.

Jag kan försäkra att PharmaLundensis kommer att göra allt som står i vår makt för att bolagets KOL-projekt skall gå framgångsrikt i mål!

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Nyhet i PDF finns här!