Nyheter

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Memorandum April 2019
Anmälningssedel utan företräde
Kan teckna online via www.mangold.se

PharmaLundensis Memorandum och Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras idag och kan laddas ner från Bolagets, Spotlight Stock Markets samt Mangolds respektive hemsidor:

www.pharmalundensis.se/, www.spotlightstockmarket.com , www.mangold.se

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) torsdag den 4 april 2019 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 732 500 kronor genom emission av högst 315 500 konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Konvertiblerna benämns av emissionstekniska skäl för units. Teckningstiden är 15 – 30 april 2019. Efter betalning kommer investerare att erhålla BTU (betald tecknad unit) i sina angivna depåer. BTU omvandlas till konvertibler 5-7 dagar efter registrering av emissionen hos Bolagsverket. Uniträtter eller BTU kommer inte att handlas på någon marknadsplats. Konvertibellånet löper med 13 procent årlig ränta från och med 15 maj 2019 till och med den 15 maj 2025 och betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 208.2 % av investerat belopp med ränta på ränta. Ägare kan påkalla konvertering till aktier under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 30 april 2025 till en konverteringskurs om 15 kronor. Konvertibeln kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 4,73 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 400 000 kronor.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna är förvaltarregistrerade sker teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Samtliga aktieägare kommer även att erhålla ett brev med Memorandum och Anmälningssedel för teckning utan företräde de närmaste dagarna.

Emissionsdokument:
Beslut om emission av konvertibel
Bilaga 1A konvertibelvillkor
Styrelseredogörelse
Revisorsintyg