Nyheter

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission inleds i morgon, och emissionsmaterialet publiceras idag. Memorandum, Anmälningssedel för teckning av units utan företräde samt Sammanfattning av materialet publiceras idag på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor:

www.pharmalundensis.se
www.spotlightstockmarket.com
www.mangold.se

 Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, beslutade den 13 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner med emissionskursen 6 kronor/unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 29 november – 13 december 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units för 1 500 kronor. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare ca 4.7 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade sker teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företräde görs enklast on-line hos Mangolds Fondkommission genom BankID på: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner-2/

Memorandum och övriga emissionshandlingar kan laddas ner enligt ovan. Inga postutskick görs denna gång.