Nyheter

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission inleds på fredag den 10:e mars, och emissionsmaterialet publiceras idag. Memorandum samt Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor:

www.pharmalundensis.se
www.spotlightstockmarket.com
www.mangold.se

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) måndag den 30 januari 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2022, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 9 928 491 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0.50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0.50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 mars 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 3 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 10 – 24 mars 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 4.96 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9.93 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 500 000 kronor, motsvarande ca 10.1 % av emissionsbeloppet.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer de närmaste dagarna att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade erhålles ingen emissionsredovisning från Euroclear, utan teckning sker direkt till förvaltare enligt instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företräde görs enklast online hos Mangolds Fondkommission genom BankID på: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Memorandum och övriga emissionshandlingar kan laddas ner enligt ovan. Inga postutskick kommer att ske.

Memorandum Phal Mars 2023
Teckning utan företräde – Pharmalundensis – ifyllbar