Nyheter

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Memorandum oktober 2023

Teckningstiden för PharmaLundensis nyemission inleds på fredag den 27:e oktober, och emissionsmaterialet publiceras idag. Emissionsmemorandum publiceras på PharmaLundensis, Spotlight Stock Markets samt Mangold Fondkommissions hemsidor.

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) onsdag den 20:e september 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 maj 2023, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 18 089 590 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen var den 24 oktober 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 2 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 27 oktober till och med den 10 november 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,04 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 1 miljon kronor, motsvarande ca 11,1 % av emissionsbeloppet.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer de närmaste dagarna att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade erhålles ingen emissionsredovisning från Euroclear, utan teckning sker direkt till förvaltare enligt instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning utan företräde görs enklast online hos Mangolds Fondkommission genom BankID på: https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Memorandum och övriga emissionshandlingar kan laddas ner enligt ovan. Inga postutskick kommer att ske.