Nyheter

Stöd för PharmaLundensis uppfattning om hälsofaror med kvicksilver!

Delegater från 150 länder har nyligen slutit ett ”Nytt globalt miljöavtal för att skydda människors hälsa och miljön från kvicksilver”. Överenskommelsen reglerar användningen av kvicksilver i både produkter och i industriella processer. Detta avtal kan reducera nytt intag av kvicksilver, men minskar knappast det kvicksilver som redan finns i alla människors kroppar. Det är välkänt att kvicksilver påverkar väldigt grundläggande funktioner i kroppens celler, och att en mångfacetterad symptombild därför kan förväntas. Avtalet demonstrerar att det finns ett brett stöd i världen för PharmaLundensis uppfattning om svåra hälsofaror med kvicksilver, samt att bolagets verksamhet ligger helt rätt i tiden! Skulle framtida forskning visa att en rad sjukdomar med idag oklar bakgrund i själva verket orsakas av kvicksilver, kan det resultera i en enorm efterfrågan på PharmaLundensis kvicksilverbindande läkemedel!

Sveriges miljöminister Lena Ek meddelade nyligen att det slutits ett Nytt globalt miljöavtal för att skydda människors hälsa och miljön från kvicksilver. Delegater från cirka 150 länder hade samlats till den femte och avslutande rundan i förhandlingarna om kvicksilver inom ramen för FN:s miljöprogram, UNEP. Förhandlingarna resulterade i en konventionstext som ska skrivas under i den japanska staden Minamata i oktober i år. I Minamata upptäcktes på 50-talet att invånarna under många år hade förgiftats av kvicksilver som de fick i sig via fisk, vilket orsakade allvarliga neurologiska sjukdomar. Överenskommelsen reglerar användningen av kvicksilver i både produkter och i industriella processer, genom begränsningar och förbud som i de flesta fall kommer att gälla från 2020. Konventionen omfattar även åtgärder för att minska utsläppen från kolkraftverk.

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall kommenterar avtalet: Det är glädjande att man nu försöker reducera hotet som kvicksilver utgör mot människors hälsa. Tyvärr kommer det bara att reducera nytt intag av kvicksilver, inte minska det kvicksilver som alla människor redan har i kroppen.

PharmaLundensis har utvecklat en effektiv kvicksilverbindande läkemedelskandidat, IodoCarb®, som för närvarande prövas kliniskt mot flera sjukdomar (kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kroniskt trötthetssyndrom). Med hänsyn till att kvicksilver påverkar väldigt grundläggande funktioner i alla celler, kan en mångfacetterad symptombild förväntas. Det är därför fullt möjligt att kvicksilver ligger bakom en rad svåra sjukdomar som man idag inte vet orsaken till. Som exempel finns det forskare som anser att kvicksilver kan vara en orsak till Alzheimers sjukdom. Mutter et al (2010) skriver: ”In vitro models showed that inorganic mercury reproduces all pathological changes seen in Alzheimers disease, and in animal models inorganic mercury produced changes that are similar to those seen in Alzheimers disease. Its high affinity for selenium and selenoproteins suggests that inorganic mercury may promote neurodegenerative disorders via disruption of redox regulation”.

Det aktuella globala kvicksilveravtalet demonstrerar att PharmaLundensis verksamhet ligger helt rätt i tiden! När IodoCarb® blivit registrerat som läkemedel kommer bolaget sannolikt ha det enda godkända kvicksilverbindande läkemedlet i världen. Skulle det visa sig att en rad sjukdomar med idag oklar bakgrund i själva verket orsakas av kvicksilver, kan det ge ett enormt sug efter PharmaLundensis kvicksilverbindande ämnen!

Referenser
http://www.regeringen.se/sb/d/16903/a/207479?utm_source=Regeringskansliet&utm_medium=RSS&utm_campaign=Pressmeddelanden från regeringen.se
Mutter J, Curth A, Naumann J, Deth R, Walach H.
(2010)J Alzheimers Dis.;22(2):357-74. doi: 10.3233/JAD-2010-100705. Does inorganic mercury play a role in Alzheimer’s disease? A systematic review and an integrated molecular mechanism.

PDF finns här!