Nyheter

Utvärdering av EcoFilters antibiotika eliminerande funktion

EcoFilters renande funktion har utvärderas genom en så kallad ”bioassay”. Tester visar att EcoFilter eliminerar mer än 99.9 % av Ciprofloxacin i mänsklig urin. Notera även att Ecofilter kommer att klassas som en renings/återvinningsprodukt, vilket kommer att betydligt underlätta introduktionen av apparaten i sjukhusmiljö.

PharmaLundensis apparat EcoFilter har i tester visat sig eliminera i stort sett all antibiotika från mänsklig urin. EcoFilters renande funktion har utvärderas genom en så kallad ”bioassay”. Denna anlys går till enligt följande:

Man placerar en liten testlapp med antibiotika i mitten av en odlingsskål vars yta är täckt av levande bakterier (E. Coli). Då antibiotika diffunderar från lappen ut mot kanterna dödar den bakterier i omgivningen. Ju högre halt antibiotika det finns i lappen, desto större diameter på ringen med döda bakterier runt testlappen blir det. I detta försök användes Ciprofloxacin, som är ett vanligt bredspektrumantibiotikum på många intensivvårdsavdelningar.

Som framgår av Bild 1 ger Ciprofloxacin 0.1 gram/liter en stor ”ring” på 39,3 mm av döda bakterier. Ringen minskar i storlek ju lägre Ciprofloxacin halten är, och vid 0.01 mg/l, dvs 10 000 ggr lägre halt än i första försöket, påverkas bakterierna inte alls.

I bild 6 syns den antibakteriella effekten av Ciprofloxacin i den högsta koncentrationen (0.1 g/l). Antibiotikan löstes i mänsklig urin, och renades därefter av EcoFilter. I detta fall dör inga bakterier alls, och situationen är identisk med Bild 5, där Ciprofloxacinhalten var 0.01 mg/l, dvs 10 000 gånger lägre. Detta innebär att EcoFilter i detta försök eliminerade mer än 99.9 % av Ciprofloxacinet i mänsklig urin.

I övrigt bör man notera att EcoFilter aldrig kommer i direkt kontakt med patienter, varför den inte kommer att klassas som en medicinsk-teknisk produkt. Snarare kommer den att kategoriseras som en produkt för rening-återvinning. Detta kommer att betydligt reducera regelverket, och underlätta introduktionen av apparaten i sjukhusmiljö.

Ytterligare information samt bilder finns i PDF fil här!